Pages

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Μετατάξεις υπαλλήλων ΙΔΑΧ που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Κριτήρια - Διαδικασία μετατάξεων (εγκύκλιος)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2013
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αριθμ. Πρωτ.:

ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ. 560

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΠΡΟΣ :

Όπως πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα»Με την παρούσα Εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία καιτα κριτήρια της μετάταξης των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ, Διοικητικών καθηκόντων,που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης των θέσεών τους, που επήλθεδυνάμει των διατάξεων της υποπαρ. Ζ.4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, όπως η διαδικασία αυτή και τα κριτήρια εξειδικεύονται στην υπ’ αριθ.ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ.559/08.01.2013(ΦΕΚ 7 Β΄) Υπουργική Απόφαση.Η διαδικασία της μετάταξης, που πραγματοποιείται με τις εγγυήσεις διαφάνειας,αμεροληψίας και αντικειμενικότητας του ΑΣΕΠ, περιλαμβάνει συνοπτικά ταακόλουθα στάδια:1. Υποβολή αιτημάτων από τα Υπουργεία που έχουν ανάγκες σε προσωπικό.2. Ανακοίνωση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης, για την κάλυψη των αναγκών, μετά από αξιολόγηση των αιτημάτωνκαι γνωμοδότηση του τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/11.3. Υποβολή δήλωσης προτίμησης στο ΑΣΕΠ από τους υπαλλήλους που τελούν σεδιαθεσιμότητα και έλεγχος των στοιχείων τους από τους φορείς προέλευσης.

4. Έκδοση πίνακα βαθμολογίας, κατάταξης και διάθεσης από το ΑΣΕΠ.5.΄Εκδοση απόφασης για τη μετάταξη των υπαλλήλων από τον Υπουργό ΔιοικητικήςΜεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνωμοδότηση τουτριμελούς Συμβουλίου.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤα Υπουργεία τα οποία αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού κατηγορίας ΔΕ,διοικητικών καθηκόντων, ιδίως όταν πρόκειται για κάλυψη αναγκών σευπηρεσίες που αποβλέπουν στην άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών ή για τηναντιμετώπιση προβλημάτων λόγω καθυστερήσεων και χρονοβόρων διαδικασιών,υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο ΥΔΜΗΔ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών απότην κοινοποίηση της παρούσας.Υπενθυμίζεται ότι τα Υπουργεία τα οποία έχουν ήδη υποβάλει αιτήματα δεν έχουνυποχρέωση επανυποβολής, εκτός εάν παρίσταται ανάγκη τροποποίησης-συμπλήρωσης των αρχικών αιτημάτων.Το αίτημα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση trimeles@ydmed.gov.gr με τησυμπλήρωση του Πίνακα Α του συνημμένου Παραρτήματος .Με το αίτημα προσδιορίζεται ο αριθμός του αναγκαίου προσωπικού κατηγορίαςΔΕ, διοικητικών καθηκόντων, τόσο συγκεντρωτικά όσο και αναλυτικά, ανά κεντρική/ περιφερειακή υπηρεσία Υπουργείου, Ανεξάρτητη Αρχή που αναφέρεται σ’ αυτό,εποπτευόμενο ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, π.χ. το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να αποστείλειαίτημα τόσο για την κεντρική του υπηρεσία, όσο και για τους εποπτευόμενούς τουφορείς, όπως τα Νοσοκομεία .Σε περίπτωση που οι κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες, καθώς και ταεποπτευόμενα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του Υπουργείου λειτουργούν ή έχουν την έδρα τους σεπερισσότερους του ενός δήμους (π.χ. το ΣΕΠΕ, με υπηρεσίες σε περισσότερουςδήμους, τα Τελωνεία, οι ΔΟΥ, οι Λιμενικές Αρχές, τα υποκαταστήματα ΙΚΑ κ.ο.κ.), τα

αιτήματα πρέπει να προσδιορίζονται όχι μόνο ανά κεντρική/περιφερειακήυπηρεσία ή εποπτευόμενο ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, αλλά και ξεχωριστά ανά Δήμο. Η σειράαναγραφής των κεντρικών/περιφερειακών υπηρεσιών και των εποπτευόμενωνΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του Υπουργείου δηλώνει και καθορίζει και τη σειρά προτεραιότηταςως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων.Επισημαίνεται ότι η υποβολή των αιτημάτων προς το ΥΔΜΗΔ γίνεται αποκλειστικάκαι μόνο από τα Υπουργεία. Για το λόγο αυτό, οι Διευθύνσεις Προσωπικού τωνΥπουργείων καλούνται να συγκεντρώσουν τα αιτήματα τωνκεντρικών/περιφερειακών υπηρεσιών, των εποπτευόμενων από αυτά ΝΠΙΔ καιΝΠΔΔ και των Ανεξάρτητων Αρχών που αναφέρονται σ’αυτά.Τα αιτήματα συνοδεύονται από αιτιολόγηση σχετικά με το περιεχόμενο των προςκάλυψη αναγκών –ειδικά στις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η άσκησηειδικών καθηκόντων ή η συνδρομή ειδικών προσόντων- και τους λόγους για τουςοποίους οι ανάγκες αυτές ανέκυψαν (ιδίως περιπτώσεις μεταβολής αρμοδιοτήτων ή/ και δραστηριοτήτων τους, περιπτώσεις μεγάλου αριθμού κενών θέσεων ήέλλειψης προβλεπόμενων θέσεων με συνέπεια τη σοβαρή δυσλειτουργία τουφορέα).2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΤο τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011, αφού συγκεντρώσειτο σύνολο των αιτημάτων των Υπουργείων, εκδίδει, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε(15) ημερών, αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τον αριθμό των υπαλλήλων πουπρέπει να μετακινηθεί σε κάθε Υπουργείο, τόσο συγκεντρωτικά, όσο και ανάκεντρική / περιφερειακή υπηρεσία και εποπτευόμενο από αυτούς ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ(και τυχόν Ανεξάρτητη Αρχή), προτείνοντας και τη σειρά προτεραιότητας τωνΥπουργείων στην κάλυψη των αναγκών. Για τον καθορισμό της σειράςπροτεραιότητας των Υπουργείων, το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη ιδίως τη φύσητων προς κάλυψη αναγκών του κάθε Υπουργείου, προτάσσοντας εκείνες πουαποβλέπουν στην άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα σε

ευαίσθητους τομείς, όπως είναι η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση και η ασφάλεια,καθώς και το μέγεθος των αναγκών.Στη συνέχεια, εκδίδεται η Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισηςκαι Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που προβλέπεται από τη διάταξη τηςπερίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου τουν. 4093/2012 και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αποδέκτες της Ανακοίνωσης είναι όλοι οι φορείς, προσωπικό των οποίων έχει τεθείσε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις τηςυποπαρ. Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.Με την Ανακοίνωση καθορίζεται:α) Η σειρά προτεραιότητας των Υπουργείων που υπέβαλαν σχετικά αιτήματα, μετην οποία θα καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες τους,β) Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε Υπουργείο, τόσοσυγκεντρωτικά, όσο και ανά κεντρική / περιφερειακή υπηρεσία ή εποπτευόμενοαπό αυτούς ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ (και τυχόν Ανεξάρτητες Αρχές), και ξεχωριστά ανά δήμο,καιγ) Τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η κατάταξη των υπαλλήλων.Σχετικά με το κριτήριο της «ομοεδρικότητας», σημειώνεται ότι αυτή ορίζεται μεβάση την έδρα των φορέων προέλευσης και υποδοχής. Ομοεδρικότητα υπάρχειόταν οι φορείς προέλευσης και υποδοχής έχουν την ίδια έδρα.Για τους υπαλλήλους που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και οι οποίοι είχανυποβάλει αίτηση μετάταξης πριν τη δημοσίευση του ν. 4093/2012 (12.11.2012), ωςέδρα της υπηρεσίας προέλευσης θεωρείται η έδρα της υπηρεσίας για την οποίαυπέβαλαν την αίτηση μετάταξης. Ομοίως, για τους αποσπασμένους υπαλλήλουςπου τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, έδρα της υπηρεσίας προέλευσης θεωρείται η έδρατης υπηρεσίας στην οποία έχουν αποσπασθεί.Επισημαίνεται ότι για την μητροπολιτική περιφέρεια της Αττικής, μία έδρααποτελούν οι δήμοι:

Αθηναίων, Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής,Βύρωνος, Ηλιούπολης και Δάφνης – Υμηττού (περιφερειακή ενότητα ΚεντρικούΤομέα Αθηνών),Γλυφάδας, Ελληνικού - Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου - Ταύρου,Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου (περιφερειακή ενότητα ΝοτίουΤομέα Αθηνών),Πεντέλης, Κηφισιάς, Μεταμορφώσεως, Πεύκης - Λυκόβρυσης, Αμαρουσίου,Ψυχικού - Φιλοθέης, Χολαργού - Παπάγου, Νέας Ιωνίας, Βριλησσίων, Αγ.Παρασκευής και Χαλανδρίου, Ηρακλείου (περιφερειακή ενότητα Βορείου ΤομέαΑθηνών),Αιγάλεω, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας, Ιλίου και Αγ.Αναργύρων – Καματερού (περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών)Πειραιώς, Κορυδαλλού, Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου - Δραπετσώναςκαι Περάματος (περιφερειακή ενότητα Πειραιώς),Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής και Ασπροπύργου(περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής)Ωρωπού, Μαραθώνας, Ραφήνας – Πικερμίου, Διονύσου, Αχαρνών, Παλλήνης,Παιανίας, Σπάτων – Αρτέμιδος, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Βάρης – Βούλας –Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Μαρκόπουλου Μεσογαίας (περιφερειακή ενότηταΑνατολικής Αττικής).Για τις ανάγκες εφαρμογής του ν. 4093/2012, η περιφερειακή ενότητα Νήσων(δήμοι Αίγινας, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Ύδρας καιΠόρου) δεν εντάσσεται στην μητροπολιτική περιφέρεια της Αττικής. Υπάλληλοι πουέχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και οι οποίοι υπηρετούσαν κατά την εφαρμογή του ν.4093/2012 σε υπηρεσία που εδρεύει στην περιφερειακή ενότητα Νήσων, μπορούν,κατ’ επιλογή, να ορίσουν ως έδρα του φορέα προέλευσης είτε την περιφερειακήενότητα Νήσων, είτε τη μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής.Για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, μία έδρα αποτελούν οι δήμοι:Θεσσαλονίκης, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά,Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Πυλαίας - Χορτιάτη, Χαλκηδόνος, Δέλτα,Ωραιοκάστρου, Λαγκαδά, Θερμαϊκού, Θέρμης, Βόλβης και Καλαμαριάς.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣΕντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης, οιπρος μετάταξη υπάλληλοι των Φορέων Προέλευσης υποβάλλουν Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με Υπόδειγμα που θα κοινοποιηθεί στους ΦορείςΠροέλευσης, στην οικεία υπηρεσία Διοικητικού/ Προσωπικού, στην οποίαδηλώνουν αν επιθυμούν τη μετάταξή τους, και τους Φορείς στους οποίουςεπιθυμούν να μεταταχθούν, με τη σειρά προτίμησής τους. Η Αίτηση - ΥπεύθυνηΔήλωση απευθύνεται προς το ΑΣΕΠ.Μαζί με την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει,εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας, κάθε δικαιολογητικό απαραίτητο για τηναξιολόγηση των σχετικών κριτηρίων, ιδίως όταν δεν περιλαμβάνεται ήδη στοπροσωπικό του μητρώο.Εφιστούμε την προσοχή στις Υπηρεσίες Διοικητικού/Προσωπικού των ΦορέωνΠροέλευσης να μεριμνήσουν άμεσα για την επικαιροποίηση των προσωπικώνμητρώων των συγκεκριμένων υπαλλήλων, ζητώντας τους να προσκομίσουν ταδικαιολογητικά που τυχόν λείπουν, όπως τίτλο σπουδών (απολυτήριο εξαταξίουγυμνασίου ή Λυκείου), δεύτερο τίτλο σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικήςβαθμίδας (αν υπάρχει), αποδεικτικά πιστοποιημένης επιμόρφωσης, αποδεικτικόγλωσσομάθειας, αντίγραφο πράξης διορισμού, πιστοποιητικό οικογενειακήςκατάστασης.Η μη υποβολή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης από τον υπάλληλο δεν επιδρά στοκύρος και την εξέλιξη της διαδικασίας μετάταξης. Επειδή, όμως, η αίτηση αυτήκαθορίζει τη σειρά προτίμησης του προς μετάταξη υπαλλήλου στους Φορείς πουέχουν ανάγκη προσωπικού, συνιστάται στις υπηρεσίες προσωπικού νακαταστήσουν το πιο πάνω σαφές στους υπαλλήλους.Σε περίπτωση υποβολής Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία οι δηλούμενεςαπό τον ενδιαφερόμενο προτιμήσεις δεν αφορούν το σύνολο των φορέων

υποδοχής που καθορίζονται στην Ανακοίνωση του Υπουργού ΔιοικητικήςΜεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και στην περίπτωση μηυποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, ως σειρά προτίμησης νοείται η σειράπροτεραιότητας των φορέων υποδοχής για την κάλυψη των αναγκών τους σεπροσωπικό, όπως έχει καθορισθεί με την ως άνω Ανακοίνωση.Εντός της ως άνω εικοσαήμερης προθεσμίας οι υπηρεσίες Διοικητικού /Προσωπικού των Φορέων Προέλευσης συμπληρώνουν, σε ψηφιακή μορφή,Πίνακα που θα τους κοινοποιηθεί και ελέγχουν τα δικαιολογητικά των υπαλλήλων.Στον Πίνακα περιλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι οι οποίοι τέθηκαν σεδιαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης της θέσης το υς, ανεξάρτητα από το έχουνυποβάλει αίτηση προτίμησης.Συμπλήρωση πινάκων από το ΥΔΜΗΔΕάν οι υπηρεσίες προσωπικού των φορέων προέλευσης δεν υποβάλουν τουςανωτέρω πίνακες μέσα στην ως άνω εικοσαήμερη προθεσμία, οι Πίνακεςσυμπληρώνονται με ευθύνη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης καιΗλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Στην τελευταίαπερίπτωση οι Αιτήσεις - Υπεύθυνες Δηλώσεις των ενδιαφερομένων και τα τυχόνδικαιολογητικά που τις συνοδεύουν μπορεί να υποβάλλονται απευθείας στοΥπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΓενικήΔιεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού, Βασ.Σοφίας 15, μέσα σε προθεσμία δέκα (10)ημερών από τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου μέσω τουτύπου.4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠΤο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), στο οποίο έχουν διαβιβασθείοι Πίνακες και οι Αιτήσεις Προτίμησης, εφαρμόζοντας την πάγια διαδικασία πουπροβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει,καταχωρίζει τη βαθμολογία και ακολούθως εκδίδει ενιαίο Πίνακα Βαθμολογίας,Κατάταξης και Διάθεσης των υπαλλήλων.

Με τον Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης του ΑΣΕΠ καθορίζεται και ηυπηρεσία στην οποία μπορεί να μεταταχθεί ο υπάλληλος, σύμφωνα με τηνκατάταξή του στον Πίνακα και την τυχόν υποβληθείσα δήλωση προτίμησής του. Ανδεν έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση ή αυτή που υποβλήθηκε δεν μπορεί ναικανοποιηθεί, για τον καθορισμό του φορέα υποδοχής λαμβάνεται υπόψη ηβαθμολογική κατάταξη του υπαλλήλου και η σειρά προτεραιότητας των φορέων,όπως καθορίσθηκε με την Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισηςκαι Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.Πρόταξη υπαλλήλου σε περίπτωση ισοβαθμίαςΣε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, στην κατάταξη προηγείταικατά σειρά :α) ο υπάλληλος που έχει περισσότερα ανήλικα τέκνα, β) η υπάλληλος σε κατάστασηεγκυμοσύνης, γ) ο μεγαλύτερος στην ηλικία υπάλληλος με βάση την ημερομηνίαγέννησής του, δ) ο υπάλληλος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες στοκριτήριο του χρόνου προϋπηρεσίας και ε) ο υπάλληλος με τη μικρότερηχιλιομετρική απόσταση της θέσης που κατείχε, πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα, προςτη θέση στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί.Εφόσον ο καθορισμός της σειράς κατάταξης δεν καταστεί δυνατός με τα κριτήριατης προηγούμενης περίπτωσης, προηγείται κατά σειρά: αα) ο υπάλληλος πουδήλωσε ότι επιθυμεί τη μετάταξη ή τη μεταφορά του, καθώς και την τυχόνπροτίμησή του για ορισμένη θέση και ββ) ο υπάλληλος με τη μικρότερηχιλιομετρική απόσταση της θέσης που κατείχε, πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα, προςτη θέση στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί .δ. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης, αυτήκαθορίζεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται με ευθύνη του ΑΣΕΠ.Δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά του πίνακαΟ Πίνακας Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης του ΑΣΕΠ καταχωρίζεται στονδικτυακό του τόπο και αποστέλλεται στον τύπο ανακοίνωση με την οποίαγνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.Κατά του ανωτέρω Πίνακα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσασε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της καταχώρισηςστο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία αυτή γνωστοποιείται μέσω τηςκαταχώρισης στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, καθώς και μέσω της ανακοίνωσης στοντύπο. Με την ένσταση μπορεί να προβληθούν μόνο νομικές αιτιάσεις σχετικές με τηβαθμολόγηση των κριτηρίων.Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολήςενστάσεων, το ΑΣΕΠ τις εξετάζει και εκδίδει τον οριστ ικό ΠίνακαΒαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης, τον οποίο διαβιβάζει στο ΥπουργείοΔιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.5. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣΑκολούθως, και μετά τη γνωμοδότηση του τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5παρ. 3 του ν. 4024/2011, εκδίδεται η απόφαση του Υπουργού ΔιοικητικήςΜεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη μετάταξη των υπαλλήλων,η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με την υποπαρ.Ζ.1 (περ. 4) της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.Με την ίδια απόφαση συνιστώνται οι θέσεις υπαλλήλων σύμφωνα με ταπροβλεπόμενα στις περ. 1 και 2 της ως άνω υποπαραγράφου Ζ.1.Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που ο υπάλληλος

κατείχε πριν τη μετάταξη του.Με την απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης καθορίζεται επίσης η ημερομηνία εμφάνισης των υπαλλήλων στουςφορείς υποδοχής.Ως προς τις συνέπειες της υπαίτιας μη εμφάνισης του υπαλλήλου στο φορέαυποδοχής κατά την ορισθείσα ημερομηνία εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. 5 τηςυποπαρ. Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. Αν ο υπάλληλος δενεμφανισθεί με υπαιτιότητά του στο φορέα υποδοχής κατά την ημερομηνία πουορίσθηκε, εκδίδεται αμελλητί πράξη απόλυσης από το όργανο διοίκησης του φορέαυποδοχής.Ο ΥπουργόςΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):1.Όλα τα Υπουργεία, Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες

-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού

-Δ/νσεις εποπτείας ν.π.δ.δ

-Δ/νσεις εποπτείας ν.π.ι.δ.

(με την παράκληση να κοινοποιήσουν αυθημερόν το παρόν στα νομικά πρόσωπα

της εποπτείας τους)2.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Δ/νσεις Διοικητικού

(με την παράκληση να κοινοποιήσουν αυθημερόν το παρόν στους ΟΤΑ Α΄ και Β’

βαθμού της εποπτείας τους καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών)3. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές

Δ/νσεις ΔιοικητικούΚΟΙΝ.

1. Όλα τα Υπουργεία

-Γραφεία Υπουργών

-Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων

2. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

-Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων

3. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

4. Ελεγκτικό Συνέδριο

5. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

6. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

7. Γραμματεία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

8. ΑΔΕΔΥ

Φιλελλήνων & Ψύλλα 2, 105 57 Αθήνα

9. ΠΟΕ – ΟΤΑ

Καρόλου 24, 104 37 Αθήνα

10. ΚΕΔΕ

11. ΕΝΠΕΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού

3. Γραφείο κ. Γ. Γραμματέα

4. Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων

5. Προϊσταμένους Διευθύνσεων

6. Δ/νση Διοικητικού

7. Δ/νση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων

(Αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση webupload@ydmed.gov.gr για την

ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ydmed.gov.gr) στη διαδρομή

Υπηρεσιακές Ανακοινώσεις- Εγκύκλιοι).

.