Pages

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών έτους 2011


    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
      14-03-2011

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ                                          Αθήvα, 08-03-2011

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ,                                    Αριθ.πρωτ.: 6409
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                                       
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ   :Διoίκησης Δικαιoσύvης
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ:Λειτoυργίας Δικαστηρίωv
                          & Δικαστικώv Λειτoυργώv
ΤΜΗΜΑ        :Λειτoυργίας Δικαστηρίωv
  και Επιθεώρησης Δικαστικών Λειτουργών
Ταχ. Δ/vση                :Μεσoγείωv 96
Ταχ. Κώδικας           :115 27
Τηλέφωvα                 :77.67.208
                                    77.67.204
Εθvική Σχoλή Δικαστώv:
Καλαμαριά Θεσσαλovίκης
Τέρμα Φoίvικα
Τ.Θ. 22 - Τ.Κ. 55102
Τηλέφωvα : (2310) 49.41.04
                                    49.41.05ΘΕΜΑ:          «Προκήρυξη διαγωvισμoύ για τηv εισαγωγή σπουδαστών στηv Εθvική Σχoλή Δικαστικών Λειτουργών»


ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

                    ΟΙΚONOMIKΩΝ                               ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
                                                                                      ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
            Έχovτας υπόψη:
1)  Τις διατάξεις: α) των άρθρων 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του  v.3689/2008  «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών  και άλλες διατάξεις» (A΄ 164 ), όπως έχουν τροποποιηθεί και αντικατασταθεί με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11 του ν. 3910/2011 (Α΄ 11).               .
β) του άρθρου 5 του ν.3242/04 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α» ( Α΄ 102 ).
γ) του άρθρου 22 του ν.2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» ( Α΄ 247 ).
δ) των άρθρων 36, 37 και 38 του  «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α΄35), όπως ισχύουν.
ε)  του άρθρου 90 του « Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
στ) του άρθρου 61 του ν.3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» (Α΄213).
2)  Τη με αριθμό 2672/3-12-2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Β΄2408).
3)   Την ανάγκη πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών, όπως αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας.
4)  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες  σε βάρος:   α) του κρατικού προϋπολογισμού (Φ.17-210 και 17-220 ΚΑΕ ομάδας 0200) για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας των διοριζομένων αποφοίτων της Σχολής ύψους 3.192.487 ΕΥΡΩ περίπου για το 2013 και 6.384.975 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2014 και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον προϋπολογισμό  του Yπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 β) του προϋπολογισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών:  ποσού 100.000 ΕΥΡΩ περίπου  κατά το τρέχον  έτος ,  4.153.189 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2012 και 1.351.738 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2013 .
5) Τα έγγραφα με αριθμούς 219/17-2-2011 και 8573/17-2-2011 της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  αντίστοιχα περί πρόβλεψης των σχετικών πιστώσεων.

                                                         Α π o φ α σ ί ζ o υ μ ε
           
            Προκηρύσσουμε διαγωvισμό για τηv εισαγωγή στηv Εθvική Σχoλή Δικαστικών Λειτουργών  εκατόν ογδόντα πέντε (185)  σπουδαστών. Ο αριθμός τωv εισακτέωv καταvέμεται αvά κατεύθυνση, ως ακoλoύθως:
Α.        Διοικητική Δικαιoσύvη, ενενήντα (90) και αναλυτικά, τρεις (3) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, δύο  (2)  θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου  και ογδόντα πέντε (85) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων .
Β.        Πολιτική και Πoιvική Δικαιoσύvη, εβδομήντα πέντε (75) θέσεις δοκίμων παρέδρωv πρωτoδικείoυ.
Γ.        Εισαγγελείς,  είκοσι (20) θέσεις δοκίμων παρέδρων εισαγγελίας.
            Οι εξετάσεις  θα διενεργηθούν στη Θεσσαλονίκη και περιλαμβάνουν δύο στάδια, προκριματικό και τελικό. Το προκριματικό διεξάγεται το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου και το τελικό κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Νοέμβριο του τρέχοντος έτους .
            Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός  των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της επιτροπής αναρτώνται στο  Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Kατάστημα της Σχολής , δημοσιοποιούνται δε με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.

            Α.Δικαίωμα και αιτήσεις συμμετοχής υποψηφίων
1.         α) Στo διαγωvισμό γίvovται δεκτoί όσοι : αα. ΄Εχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος, νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή, ββ. έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο  (45ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού . Η ηλικία του υποψηφίου αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, ΦΕΚ 35 Α΄), γγ. έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 36, και δεν έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύουν, για το διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών.
             β) Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, ήτοι την 16η Μαΐου 2011 . Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού όσο και κατά το χρόνο εγγραφής στη Σχολή.
2  α) Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό από                την 7η  Απριλίου  έως και 30η  Απριλίου τρέχοντος έτους, στη γραμματεία της Σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας. Στην τελευταία περίπτωση, οι αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί στη γραμματεία της Σχολής.
       β) Με την αίτηση  οι υποψήφιοι δηλώνουν την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν. Επίσης δηλώνουν  μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική γερμανική και ιταλική), στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν υποχρεωτικά, καθώς  και  μία έως δύο από τις παραπάνω ξένες γλώσσες, στις οποίες επιθυμούν, προαιρετικά, να εξεταστούν. Συνυποβάλλουν δε τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τη συνδρομή των προσόντων και την έλλειψη κωλυμάτων εκτός των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας, τα οποία υποβάλλονται στη γραμματεία της Σχολής το βραδύτερο την 30η Απριλίου 2011. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται, το μεν της σωματικής υγείας από υγειονομική επιτροπή κατά το σύστημα, το οποίο ισχύει για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, το δε της ψυχικής υγείας από διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου.
            γ) Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών σωματικών δεξιοτήτων κάποιου υποψηφίου, εξετάζεται από την ανωτέρω υγειονομική επιτροπή, αν η έλλειψη αυτή εμποδίζει ή όχι την άσκηση των δικαστικών του καθηκόντων. Εφόσον πιστοποιηθεί από την επιτροπή η υγεία και η σωματική καταλληλότητά του για την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής του υποψηφίου στον εισαγωγικό διαγωνισμό. Στα μέτρα διευκόλυνσης μπορεί να περιλαμβάνεται και η παροχή παράτασης για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο του προβλεπόμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της εξέτασης.
           
             Β.Διεξαγωγή-στάδια διαγωνισμού
1. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια, προκριματικό και τελικό.           
2.Κατά το προκριματικό στάδιο: α) Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, για μεν την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης σε θέματα: αα. γενικής παιδείας ββ. συνταγματικού δικαίου, γενικού διοικητικού δικαίου και δικαίου διοικητικών διαφορών και γγ. δημοσιονομικού δικαίου, για δε τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων σε θέματα: αα. γενικής παιδείας, ββ. αστικού δικαίου, εμπορικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας και γγ. ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας. β) Η εξέταση στα θέματα γενικής παιδείας περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός θέματος σχετικά με σύγχρονα νομικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά ζητήματα ή συνδυασμό ανάπτυξης θέματος και ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Επί των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής το ειδικό βάρος κάθε ερώτησης προσδιορίζεται ανάλογα με τη δυσκολία της και αναγράφεται στο ερωτηματολόγιο. Το μέρος, που αντιστοιχεί στις ερωτήσεις αντιπροσωπεύει το 25% του συνόλου της βαθμολογίας. γ) Η εξέταση στα νομικά μαθήματα διενεργείται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος στον αντίστοιχο θεματικό κύκλο και περιλαμβάνει μία, επιπλέον των ανωτέρω, γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης στο θεματικό κύκλο του συνταγματικού δικαίου, του γενικού διοικητικού δικαίου και του δικαίου διοικητικών διαφορών, για  την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης στο θεματικό κύκλο του αστικού δικαίου, του εμπορικού δικαίου και της πολιτικής δικονομίας και για την κατεύθυνση των εισαγγελέων στο θεματικό κύκλο του ποινικού δικαίου, της ποινικής δικονομίας και του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου. δ)Τα μέλη της Επιτροπής κατανέμουν μεταξύ τους την εξέταση των μαθημάτων, έτσι ώστε σε κάθε μάθημα να αντιστοιχούν δύο εξεταστές. Οι εξεταστές οφείλουν να προετοιμάσουν ο καθένας από δύο θέματα για το προς εξέταση μάθημα. Την ημέρα των εξετάσεων συνέρχεται η εξεταστική επιτροπή, εγκρίνει με πλειοψηφία δύο από τα θέματα αυτά και, με κλήρωση,  η οποία διενεργείται ενώπιον όλων των μελών της επιτροπής, επιλέγει το ένα θέμα που θα τεθεί στις εξετάσεις. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και κατά την εξέταση της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας. ε) Οι υποψήφιοι και των τριών κατευθύνσεων εξετάζονται υποχρεωτικώς σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική. Η εξέταση στην υποχρεωτική ξένη γλώσσα είναι γραπτή  και   συνίσταται σε μετάφραση νομικού κειμένου στην ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως.
3.         Κατά το τελικό στάδιο, στο οποίο μετέχουν μόνον όσοι έχουν επιτύχει στο προκριματικό, οι υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης εξετάζονται α) προφορικά και δημοσίως στην ύλη που προβλέπεται για τις εξετάσεις του προκριματικού σταδίου της ίδιας κατεύθυνσης και σε θέματα ευρωπαϊκού  δικαίου και β) γραπτά στις ξένες γλώσσες που έχουν δηλώσει προαιρετικά (εκτός της υποχρεωτικής) . Η εξέταση διενεργείται όπως στην υποχρεωτική ξένη γλώσσα .
           
            Γ.Βαθμολόγηση υποψηφίων
            1. Η βαθμολογική κλίμακα των εισαγωγικών εξετάσεων για όλες τις δοκιμασίες (προκριματικού και τελικού σταδίου) εκτείνεται από μηδέν έως δεκαπέντε.
            2. Ο μέσος όρος των βαθμών στις πέντε γραπτές δοκιμασίες του προκριματικού σταδίου αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στην προκριματική δοκιμασία. Θεωρούνται επιτυχόντες στο προκριματικό στάδιο όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις πέντε γραπτές δοκιμασίες οκτώ και σε καμία κάτω από έξι.
            3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία γίνεται από κάθε μέλος της επιτροπής, το οποίο, μετά το τέλος της εξέτασης, βαθμολογεί ιδιαιτέρως την επίδοση του υποψηφίου με ένα βαθμό για ολόκληρη την εξεταστέα ύλη. Ο μέσος όρος των πέντε βαθμών αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία.
            4.  α) Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου  προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας , με ποσοστό αξιολόγησης 70% και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 30%.
                 β) Ο τελικός βαθμός προσαυξάνεται κατά μισό δέκατο (0,5/10) της μονάδας για κάθε προαιρετικά εξεταζόμενη ξένη γλώσσα, εφόσον ο βαθμός επίδοσης στη ξένη αυτή γλώσσα είναι τουλάχιστον δέκα, κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος και κατά τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για διδακτορικό δίπλωμα Νομικού Τμήματος ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου, ομοίως σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος, στα οποία δεν προστίθεται η προσαύξηση του αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώματος.
                γ) Για τη συνάφεια του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος αποφαίνεται η Επιτροπή Διαγωνισμού.
            5.Στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατατάσσονται μόνον οι υποψήφιοι, οι οποίοι έλαβαν τελικό βαθμό επιτυχίας, χωρίς την προσαύξηση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν.   3689/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 3910/2011 , τουλάχιστον οκτώ. Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τον τελικό βαθμό επιτυχίας κάθε υποψηφίου, κυρώνεται από την επιτροπή διαγωνισμού, αποστέλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
           
            Δ. Εγγραφή Εκπαιδευομένων
            Στη Σχολή εγγράφονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων, ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την πλήρωση της τελευταίας θέσης, οι υποψήφιοι, οι οποίοι ισοβάθμησαν, εγγράφονται ως υπεράριθμοι.
            Η παρoύσα πρoκήρυξη α) θα αvαρτηθεί στο κατάστημα της Κ.Υ.Υ.Δ.Δ&Α.Δ., στην  Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και στις ιστοσελίδες τους, στα καταστήματα τoυ Συμβoυλίoυ της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου , στα δικαστικά καταστήματα όλωv τωv εφετείωv και  πρωτoδικείωv της χώρας με επιμέλεια τωv κατά τόπoυς πρoέδρωv εφετώv, καθώς και στα καταστήματα όλωv τωv Δικηγoρικώv Συλλόγωv, και β) θα  αποσταλεί σε περίληψη σε όλες τις εφημερίδες και ραδιοτηλεοπτικά μέσα πανελλαδικής  εμβέλειας.
           
            Η απόφαση αυτή να δημoσιευθεί στηv Εφημερίδα της Κυβερvήσεως (τεύχoς Γ΄).