Pages

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙO ΖΑΚΥΝΘΟΥ (υποβολή αιτήσεων από 28/3/2011 έως 29/4/2011)


ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο
Επιμελητήριο Ζακύνθου.
Το Επιμελητήριο Ζακύνθου σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. στην 10η εξ΄ αναβολής συνεδρίαση του την 14/12/2010, αποφάσισε την κάλυψη (1) οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο
κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/90, είναι εκτός Δημοσίου Τομέα και συνεπώς δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007.
 Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Δ/νση Διοικητικού του Επιμελητηρίου Ζακύνθου (Ταχ.Δ/νση: Λομβάρδου 20, Ζάκυνθος ΤΚ 29100).
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71,73 και 74 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/ 23-11-2007) και του άρθρου 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/ 4-9-2009),ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα υποδοχής ( δηλαδή του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Ν.Π.Δ.Δ. του Ν.
Ζακύνθου).
Οι θέσεις που θα καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, έχουν ως ακολούθως :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1

Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
υποψηφιότητας, να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταγούν, όπως αυτά ορίζονται με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315Α΄) , με το Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄) και με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α΄).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στη Δ/νση Διοικητικού του Επιμελητηρίου Ζακύνθου από την Δευτέρα 28/3/2011 έως και την Παρασκευή 29-4-2011 ( διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, σύμφωνα με τηνΔΙΔΑΔ/Φ.48/34/οικ 19935/27-7-2007) τα κάτωθι δικαιολογητικά:
- Αίτηση μετάταξης
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση ( Ν.1599/86) για
την πιστότητα του περιεχομένου του.
- Επικυρωμένα αντίγραφα του τίτλου σπουδών
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας
- Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να φαίνεται ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθόριου ή για άλλους λόγους ). Για τους υπάλληλους που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα η αναζήτηση του ανωτέρω πιστοποιητικού θα γίνει αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.
Ειδικότερα στην περίπτωση μετάταξης βάσει του αρθ.6 του 3613/07
α) υπαλλήλων κρατικών ΝΠΙΔ, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση του νομικού προσώπου σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει και β) υπαλλήλων ΔΕΚΟ, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου (σύμφωνα με την ΑΔΑ : 4ΙΗΜ469ΗΚΩ-Υ αρ.ΠΙΔΔ/Β/18.21/775/οικ.34663/21.12.2007 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.).
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
Α) Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71, παρ.1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α’).
Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι δικαστικοί Υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου Υπουργείων, Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα.
Επίσης επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α’) δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλθουν πέντε έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.
Β) οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Γ) όσοι έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με αυτές τις διατάξεις ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων (αρθ.19 ν.3801/2009).
H απαιτουμένη οικονομική πίστωση θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Επιμελητήριου Ζακύνθου και έχουν προβλεφτεί στους αντίστοιχους κωδικούς (ΚΑΕ 0211, 0224, 0225, 0227, 0253), για την μισθοδοσία ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού σε αντίστοιχη οργανική θέση.


Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, διαφορετικά η αίτηση δεν εισάγεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για γνωμοδότηση.
Προκειμένου για υπαλλήλους ΝΠΔΔ ή κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον το νομικό πρόσωπο Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.
Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση εντός της οριζόμενης προθεσμίας.
Η επιλογή των υπαλλήλων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 71 παρ.3 και 73, 74 του ν.3528/07 από το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. του Ν. Ζακύνθου, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας καθώς και της εν γένει προσωπικότητας τους (που μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μετά από προσωπική παράσταση & συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο ).
Η ανακοίνωση αυτή θα σταλεί σε όλα τα Υπουργεία προκειμένου να την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους που εποπτεύουν καθώς και στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου (www.gspa.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικού του Επιμελητηρίου Ζακύνθου στα τηλέφωνα: 2695041940-1 Κα Καμπιώτη , κα Αρβανιτάκη.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ