Pages

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ (υποβολή αιτήσεων από 1/6/2011 έως 15/7/2011)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ.

             Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 7/11-4-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε να καλύψει είκοσι μία (21) κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες, Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. ή ΔΕΚΟ, ως εξής :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ11
Τοπογράφων / Μηχανικών
3
ΠΕ7
Αρχαιολόγων
10
ΠΕ14
Βιβλιοθηκονόμων
1
ΠΕ13
Πληροφορικής
1
ΤΕ7
Συντηρητών Αρχ/των και ΄Εργων Τέχνης
1
ΔΕ2
Δακτυλογράφων
4
ΥΕ1
Κλητήρων
1

              Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων  Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α) και του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α), ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα υποδοχής (δηλ. του κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων των ΝΠΔΔ του ΥΠ.ΠΟ.Τ.) και με την αριθ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚ/ Β/ 5188/9-5-2011 Βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικού, που επισυνάπτεται.
              Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία μετάταξης έχουν :
Α) Οι μόνιμοι υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη, με αυτές τις διατάξεις ή άλλες ειδικές διατάξεις με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων.
Β) Οι τακτικοί υπάλληλοι των Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και τ. ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει τη πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία.
            Επισημαίνεται ότι, στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007, δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι εταιρειών oι οποίες αποκλείονται από το Δημόσιο και τον ευρύτερο τομέα, βάσει ισχυουσών ειδικών διατάξεων νόμου (π.χ. Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.), καθώς και οι υπάλληλοι των ΟΤΑ και των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990 είναι εκτός δημοσίου τομέα και συνεπώς δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007.
            Οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετάταξης, να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου για τον οποίον αιτούνται, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των Π.Δ/των 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α), 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α) και Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α).
Όσον αφορά την γνώση χειρισμού Η/Υ ισχύει η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ48/30/οικ.1081/11-1-2007.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στη Δ/νση Διοικητικού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων από την 1/6/2011 έως 15/7/2011.  (διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός, σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.48/34/οικ. 19935/27-7-2007), τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1.      Αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη, την οποία θα κοινοποιήσουν και στην Υπηρεσία τους.
2.      Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό, είναι αληθή.
3.      Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
4.      Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και των πρόσθετων τυπικών προσόντων.
5.      Βεβαίωση – Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει :
       α) Τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές. Εάν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική  δίωξη και εάν ο υποψήφιος έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα, λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους).
        β) Τις ημερομηνίες διορισμού – ανάληψης υπηρεσίας, στην κατηγορία εκπαίδευσης και τον Κλάδο προσωπικού των υποψηφίων, τις τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας, τις εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας, καθώς και το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας.
6.    Στην περίπτωση μετάταξης βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 :
               α) Υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση του 
       νομικού προσώπου σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει, και
               β) Υπαλλήλων ΔΕΚΟ, θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση από την οικεία  υπηρεσία από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου (σύμφωνα με την αρ. ΠΙΔΔ/Β/18.21/775/οικ.34663/21-12-2007 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.).
         Επισημαίνουμε ότι, για τους μόνιμους υπαλλήλους Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ, τα πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία προέλευσής τους, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθ. ΔΙΑΔΠ/17854/10-07-2009 (ΦΕΚ 1171/Β), σε περίπτωση που δεν κατατεθούν από τους ενδιαφερομένους.
         Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
         Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά επί αποδείξει στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση, εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή τους επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
         Η παρούσα Ανακοίνωση, θα σταλεί σε όλα τα Υπουργεία, προκειμένου να την κοινοποιήσουν σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. ή Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό του τόπο www.gspa.gr.
         Η επιλογή των υπαλλήλων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ. 3 και 73, 74 του Ν. 3528/2007 από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΝΠΔΔ του ΥΠ.ΠΟ.Τ., μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας καθώς και της εν γένει


προσωπικότητάς τους (που μπορούν να διαπιστωθούν κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο).
          Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεών τους, μετά το πέρας της διαδικασίας.
          Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού του Ταμείου Αρχ/κών Πόρων και Απαλ/σεων, στα τηλέφωνα :           210-3722580 και 210-3722581.