Pages

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Αμοιβή - αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων (115 ευρώ ανά ημέρα), γραμματέων εφορευτικών επιτροπών (50 ευρώ ανά ημέρα) κλπ - Καθορισμός της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κλπ ΦΕΚ 1364/12

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1364

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 16744
Καθορισμός της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 108 και 131 του Π.Δ/τος 26/2012 «Κω.
δικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νο.
μοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57Α΄), όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.10
του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και του άρθρου 58
παρ.10β του ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφά.
λισης ΙΚΑ.ΤΕΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή
της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές δι.
ατάξεις» (ΦΕΚ 89Α΄).

β) Των άρθρων 3 περ. γ΄ και 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995
« Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α΄), όπως αντι.
καταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 22 του ν. 3871/2010
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141Α΄).

γ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ.
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112 Α΄).

δ) Του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005 «Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα – Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας»
(ΦΕΚ 98Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 2/56533/0022/10.10.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1535/
19.10.2006 και Β΄ 1772/6.12.2006) κοινή υπουργική από.
φαση των Υπουργείων Οικονομίας – Οικονομικών και
Μεταφορών – Επικοινωνιών.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο.
γισμού, το ύψος της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των
είκοσι τριών εκατομμυρίων ευρώ ( 23.000.000.00€) πε.
ρίπου και θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ.
(Φορέας 07/130 και ΚΑΕ 5262), αποφασίζουμε:
26 Απριλίου 2012


Άρθρο 1

Στους διοριζόμενους εφόρους των αντιπροσώπων της
δικαστικής αρχής, αντιπροσώπους της δικαστικής αρ.
χής, αναπληρωτές αυτών, γραμματείς των εφορευτικών
επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, για
τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου
2012, καταβάλλεται αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα.

Για τον καθορισμό του χρόνου, για τον οποίο καταβάλ.
λεται ημερήσια αποζημίωση στους αντιπροσώπους της
δικαστικής αρχής κ.λπ. του άρθρου αυτού, λαμβάνεται
υπόψη ο αριθμός των ημερών που είναι απαραίτητες:

α) για τη μετάβαση και επιστροφή τους μέσω της
συντομότερης οδού και

β) για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 2

Στους αναφερόμενους στο προηγούμενο άρθρο, κα.
ταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:

α. Στους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής
αρχής, ποσό εκατόν τριάντα ευρώ (130,00 €) για κάθε
ημέρα και για επτά (7) ημέρες, κατ’ ανώτατο όριο.

β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής ποσό
εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115,00 €) για κάθε ημέρα και
για επτά (7) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής που θα ασκή.
σουν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες
Α΄ και Β΄ Αθηνών, Νομού Αττικής, Α΄ και Β΄ Πειραιά, Α΄
και Β΄ Θεσσαλονίκης το ανώτατο όριο ημερών για το
οποίο καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση ορίζεται σε
οκτώ (8) ημέρες.

Οι ημέρες αυτές ορίζονται σε εννέα (9) για δικαστι.
κούς αντιπροσώπους, που θα ασκήσουν τα καθήκοντά
τους στα νησιωτικά συμπλέγματα των νομών Δωδεκα.
νήσου και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Ρόδου και Κω),
καθώς και των νησιών Ικαρίας του νομού Σάμου, Κυθή.
ρων και Αντικυθήρων του νομού Αττικής, Γαύδου του
νομού Χανίων, Σαμοθράκης του νομού Έβρου, Θάσου
του νομού Καβάλας, Ψαρρών και Οινουσών του νομού
Χίου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου του νομού Λέσβου,
Βορείων Σποράδων και των νησιών άγονων γραμμών
του Ιονίου Πελάγους, για λόγους συγκοινωνιακών δυ.
σχερειών. Ειδικότερα για τα νησιά Ρόδου και Κω θα
ισχύσει το ανώτατο όριο των επτά (7) ημερών.


Για τους αναπληρωτές εφόρους καταβάλλεται, η ίδια
ημερήσια αποζημίωση, αλλά σε κάθε περίπτωση για μια
ημέρα λιγότερη.

Για τους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής
αρχής καταβάλλεται, η ίδια ημερήσια αποζημίωση, ίση
με τέσσερεις (4) ημέρες.

γ. Στους δημοσίους, δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλ.
λήλους που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρ.
κικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών
επιτροπών, ποσό έως και πενήντα ευρώ ( 50,00 €) για
κάθε ημέρα και για δύο (2) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

Άρθρο 3

1α. Στους αναφερόμενους στο άρθρο 1 της απόφασης,
που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός του νομού όπου
υπηρετούν, εκτός από τους γραμματείς των εφορευτι.
κών επιτροπών, προκαταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα
μετάβασης από την έδρα τους στο εκλογικό τμήμα στο
οποίο καθένας διορίζεται και από εκεί στο αρμόδιο ή
στο πλησιέστερο πρωτοδικείο για την παράδοση του
σάκου με τα εκλογικά έγγραφα, καθώς και τα έξοδα
επιστροφής στις έδρες τους, επιπλέον δε και ημερήσια
αποζημίωση όπως ορίζεται στο άρθρο 2.

1β. Στους δικαστικούς αντιπροσώπους που θα ασκή.
σουν τα καθήκοντά τους στα ανωτέρω νησιωτικά συ.
μπλέγματα (άρθρο 2 παρ. β) και θα μετακινηθούν εκτός
της έδρας του νομού που υπηρετούν, προκαταβάλλο.
νται τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής
καθώς και η ημερήσια αποζημίωση όπως ορίζεται στην
προηγούμενη παράγραφο 1α.

2. Τα οδοιπορικά έξοδα και ο χρόνος για τον οποίο
καταβάλλεται η ημερήσια αποζημίωση, καθορίζονται,
κατ’ αποκοπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου
άρθρου, με απόφαση που εκδίδεται ως εξής:
α) Για τους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστι.
κής αρχής, από τους Εισαγγελείς Εφετών.

β) Για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, από
τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών.

γ) Για τους αναπληρωτές των αντιπροσώπων της δι.
καστικής αρχής, σε περίπτωση χρησιμοποίησής τους:

αα) Από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών, για την από.
σταση από την έδρα του αντιπροσώπου μέχρι την έδρα
του εφόρου και αντίστροφα, και

ββ) Από τους Εφόρους, για την απόσταση από την
έδρα των Εφόρων μέχρι το εκλογικό τμήμα στο οποίο
τοποθετήθηκαν.

Στην περίπτωση αυτή, αν δεν εκδοθεί από τους Εφό.
ρους η σχετική απόφαση οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών
μπορεί να εκδώσουν συμπληρωματική απόφαση κα.
θορισμού οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζη.
μίωσης.

δ) Για τους διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, από
τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη της έδρας του Νο.
μού.

Άρθρο 4

1. Για τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται:
α) Προκειμένου για μετακίνηση με Ι.Χ. επιβατικό αυ.
τοκίνητο, ποσό 0,15 ευρώ κατά χιλιόμετρο.
β) Προκειμένου για μετακίνηση με σιδηρόδρομο και
λεωφορείο, το αντίτιμο του εισιτηρίου μειωμένο με την
έκπτωση που θα καθοριστεί.

γ) Προκειμένου για Ε/Γ ακτοπλοϊκά πλοία όλης της χώρας,
το αντίτιμο του εισιτηρίου επί του ισχύοντος ναυτολογίου
επιβατών, μειωμένο με την έκπτωση που θα καθορισθεί.

2. Σε περίπτωση που μέρος ή και ολόκληρη η διαδρο.
μή δεν εξυπηρετείται με τα παραπάνω συγκοινωνιακά
μέσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο και
το ποσό που θα καθοριστεί από τις αρχές του άρθρου 3,
δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αντιτίμου εισιτηρίου
ή ναύλου που συνήθως καταβάλλεται για το φθηνότερο
χρησιμοποιούμενο μέσο της διαδρομής αυτής, σε συ.
νάρτηση προς τις τοπικές, κατά περίπτωση, συνθήκες
και ιδιαιτερότητες, τις οποίες λαμβάνουν υπόψη κατά
τον καθορισμό του ποσού κάλυψης της διαδρομής αυ.
τής οι κατά το άρθρο 3 παρ. 2 αρμόδιες αρχές.
Η χρησιμοποίηση αεροπλάνου δεν αποκλείεται, όπου
αυτό επιβάλλεται κατά την εκτίμηση των αρχών του
άρθρου 3, και καταβάλλεται ποσό οδοιπορικών εξόδων
ίσο με το αντίτιμο του εισιτηρίου του αεροπλάνου.

Άρθρο 5

1. Η αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 2 της
απόφασης αυτής καταβάλλεται από τις Δημόσιες Οι.
κονομικές Υπηρεσίες μετά την διενέργεια της ψηφοφο.
ρίας, με την κατάθεση από τους δικαιούχους των εξής
δικαιολογητικών:
α) Προκειμένου για τους αντιπροσώπους της δικαστι.
κής αρχής και τους εφόρους αυτών:

αα) Του πρωτοτύπου εγγράφου του διορισμού τους,
κρατώντας οι ίδιοι ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού, και

αβ) πιστοποίησης της εφορευτικής επιτροπής για την
εκτέλεση των καθηκόντων τους ή επικυρωμένου αντι.
γράφου της απόδειξης παράδοσης του εκλογικού σάκου
στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.

β) Προκειμένου για τους αναπληρωτές δικαστικών
αντιπροσώπων:

βα) Του πρωτοτύπου εγγράφου του διορισμού τους,
κρατώντας οι ίδιοι ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού, και

ββ) βεβαίωσης του οικείου εφόρου των δικαστικών
αντιπροσώπων, στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός
των ημερών, κατά τις οποίες είχαν τεθεί στη διάθεση
του εφόρου.

γ) Προκειμένου για γραμματείς εφορευτικών επιτρο.
πών, βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής, ή του αντι.
προσώπου της δικαστικής αρχής, με την οποία βεβαι.
ώνεται η εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ειδικότερα, η πληρωμή αυτών γίνεται από την αρμόδια
ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματός τους ή στην περίπτωση
κατά την οποία δεν είναι υπόχρεοι φορολογικής δήλω.
σης, από τη ΔΟΥ κατοικίας τους.

δ) Προκειμένου για διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας,
αντίγραφο της απόφασης του νομάρχη για το διορισμό
τους και βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής ή του
αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής για την εκτέλεση
των καθηκόντων τους.

2. Η αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 3 της
απόφασης αυτής, καθώς και τα οδοιπορικά έξοδα που
προβλέπονται στο άρθρο 4, προκαταβάλλονται από τη
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της έδρας της δικαστικής
αρχής, που διατάσσει την πληρωμή ή από τη Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία της έδρας ή της διαμονής του
διοριζόμενου ως αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής ή
ως αναπληρωτή αυτού ή ως διερμηνέα, με την κατάθεση
από τους δικαιούχους των εξής δικαιολογητικών:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

α) Του πρωτοτύπου εγγράφου του διορισμού τους,
κρατώντας οι ίδιοι ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού.

β) Αντιγράφου της απόφασης που προβλέπεται στην
παρ. 2 του άρθρου 3

γ) Εξοφλητικής απόδειξης στην οποία πρέπει να ανα.
γράφονται το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και η κατοικία
του δικαιούχου.

Στην απόφαση της δικαστικής αρχής που διατάσσει
την πληρωμή μνημονεύεται η Δημόσια Οικονομική Υπη.
ρεσία που θα ενεργήσει την πληρωμή.

Άρθρο 6

Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό που καταβλήθηκε
για οδοιπορικά έξοδα ή για ημερήσια αποζημίωση ή και
για τα δύο είναι μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται
με τα φθηνότερα μέσα συγκοινωνίας για τη διαδρομή
που διανύθηκε ή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
με απόφασή μας διατάσσεται η βεβαίωση του επί πλέον
χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε ως δημόσιου εσόδου,
σε βάρος αυτού που έλαβε το επί πλέον ποσό.

Άρθρο 7

1. Οι έφοροι, οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής
κ.λπ. που θα προεισπράξουν την αποζημίωση και τα
οδοιπορικά έξοδα που προβλέπονται στα άρθρα 3
και 4, πλην όμως δεν θα εκτελέσουν τα καθήκοντά
τους λόγω ασθενείας τους ή για οποιοδήποτε άλλο
νόμιμο λόγο, υποχρεούνται, εκτός από τη σχετική δή.
λωση στον αρμόδιο έφορο ή Εισαγγελέα των Εφετών,
να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, (Δ/νση
Οικονομικού), τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιο.
λογητικά, για την απαλλαγή τους από την υποχρέω.
ση επιστροφής του ποσού αυτού ως αχρεωστήτως
εισπραχθέντος:
α) Για την περίπτωση της μετάβασης και μη εκτέλε.
σης των καθηκόντων τους στα εκλογικά τμήματα στα
οποία διορίστηκαν:

αα) τις αποδείξεις πληρωμής εισιτηρίων κ.λπ. μετά.
βασης και επιστροφής στην έδρα τους και

αβ) τριπλότυπο κατάθεσης του υπόλοιπου ποσού μετά
την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί για αποζημί.
ωση δύο (2) ημερών και του παραπάνω αντιτίμου των
εισιτηρίων.

β) Για την περίπτωση μετάβασης στα εκλογικά τμήμα.
τα που διορίστηκαν, πλην όμως λόγω ασθενείας τους
δεν μπόρεσαν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους:

βα) Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για το είδος
της ασθένειας και τις απαιτούμενες ημέρες θεραπεί.
ας.

ββ) Απόδειξη πληρωμής των εισιτηρίων μετάβασης
από την έδρα τους στο εκλογικό τμήμα στο οποίο διορί.
στηκαν και επιστροφής από αυτό στην έδρα τους και

βγ) Τριπλότυπο κατάθεσης του ποσού που απομένει
μετά την αφαίρεση των οδοιπορικών εξόδων και της
αποζημίωσης του άρθρου 3 τόσων ημερών όσες οι ημέ.
ρες της ασθενείας τους.

2. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κ.λπ. που θα
προεισπράξουν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξο.
δα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 της απόφασης
αυτής και δεν θα μεταβούν να εκτελέσουν τα καθήκο.
ντά τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν το ποσό που
εισέπραξαν στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
και να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση
Οικονομικού) το τριπλότυπο είσπραξης με αναφορά
τους μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από την
ημέρα διενέργειας των εκλογών.
Επίσης, όμοια αναφορά υποχρεούνται να υποβάλουν
στον Εισαγγελέα που εξέδωσε τη δικαστική αποζημί.
ωση στην οποία θα αναφέρεται και ο αύξων αριθμός
αυτής.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, θα καταλογίζεται
σε βάρος τους το ποσό εντόκως.

3. Οι έφοροι των δικαστικών αντιπροσώπων υποχρε.
ούνται να γνωστοποιήσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών
την επομένη των εκλογών εγγράφως:
α) Προκειμένου για τους δικαστικούς αντιπροσώπους,
τακτικούς ή αναπληρωματικούς, που δεν μετέβησαν στα
εκλογικά τμήματα, όπου διορίστηκαν, το ονοματεπώνυ.
μο, την ιδιότητά τους και τη διεύθυνση της κατοικίας
τους.

β) Προκειμένου για τους αναπληρωματικούς δικαστι.
κούς αντιπροσώπους που δεν χρησιμοποιήθηκαν, το
ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά τους, την ημέρα και
ώρα που εμφανίστηκαν σ’ αυτούς και το λόγο της μη
χρησιμοποίησής τους.

Άρθρο 8

Οι πληρωμές των διοριζομένων εφόρων, των αντιπρο.
σώπων της δικαστικής αρχής, των γραμματέων εφορευ.
τικών επιτροπών κ.λπ., θα γίνουν με τη διαδικασία των
εντολών πληρωμής και σύμφωνα με τις οδηγίες του
Υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 26 Απριλίου 2012