Pages

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

Προκήρυξη Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από τον όμιλο "Ελληνικά Πετρέλαια"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραµµα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωµένο Βασίλειο, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερµανία, Ελβετία (αγγλόφωνα προγράµµατα). Το πρόγραµµα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, που θέλουν να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους µε εξειδίκευση σε κλάδους, που απαιτούν τεχνολογίες αιχµής αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέµατα ∆ιοίκησης και Στρατηγικής.

Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγµατοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης, µε
µέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Εξειδίκευσης (Master’s Degree). Για το ακαδηµαϊκό έτος 2013 / 2014 θα χορηγηθούν επτά (7) συνολικά υποτροφίες.

Ως καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η 1η
Απριλίου2013.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

∆ύο (2) υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές σε θεµατικές ενότητες, που αφορούν Τοµείς της Μηχανικής µε έµφαση στη ∆ιύλιση και Εµπορία Πετρελαιοειδών(ΚΩ∆. ΤΟΜΕΑ: ΤΜ∆), όπως:

• Process and Chemical Engineering
• Fuel Technology
• Environmental Engineering
• Maintenance Engineering

Τέσσερις(4) υποτροφίεςγιαµεταπτυχιακέςσπουδέςσεθεµατικέςενότητες, που αφορούν Επιστήµες Οικονοµίας και ∆ιοίκησης µε εφαρµογές στη ∆ιύλιση και ΕµπορίαΠετρελαιοειδών(ΚΩ∆. ΤΟΜΕΑ: ΤΟ∆), όπως:

• ΜΒΑ
• Finance and Economics
• Petroleum Law & Policy
• Petroleum Business Marketing and Management
• Operations & Manufacturing Management
• Information Technology / Systems

Μία (1) υποτροφία για µεταπτυχιακές σπουδές στην Έρευνα και Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων(ΚΩ∆. ΤΟΜΕΑ: ΤΕΥ), µεέµφασησταπαρακάτω:

• Exploration / Petroleum Geophysics
• Petroleum Geosciences
• Petroleum Engineering

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΥΠΟΒΟΛΗΣΑΙΤΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
2. Η ηλικία τους να µην υπερβαίνει το 29ο έτος (να έχουν γεννηθεί µετά την 31/12/1983). Υποψήφιοι µε επαγγελµατική εµπειρία, σε χώρους συναφείς µε τα επιδιωκόµενα αντικείµενα σπουδών, µπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία εφόσον η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 31ο έτος.
3. Να είναι πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστηµίων ή κάτοχοι ισότιµων τίτλων
από εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού.
4. Να κατέχουν πτυχίο µε ελάχιστη βαθµολογία, αναλόγως του εκπαιδευτικού ιδρύµατος από το οποίο αποφοίτησαν:

• Ελληνικά ΑΕΙ Πανεπιστηµιακής Κατεύθυνσης: 8/10
• Βρετανικά Πανεπιστήµια: First Class Honours Degree
• Πανεπιστήµια ΗΠΑ/ Καναδά: 3,6/4
• Γαλλικά Πανεπιστήµια: 17/20
• Γερµανικά Πανεπιστήµια: 2,2/1
• Ελβετικά Πανεπιστήµια: Ισότιµη βαθµολογία

Αίτηση θα µπορούν να υποβάλουν και υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τις ανωτέρω βαθµολογίες, αλλά ο βαθµός πτυχίου τους αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσοστό βαθµολογίας (10%) του έτους αποφοίτησης της οικείας σχολής.

5. Να είναι αποδεκτοί (γραπτή προσφορά θέσης) σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυµα της επιλογής τους, στις εξής χώρες: Ηνωµένο Βασίλειο, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερµανία, Ελβετία (αγγλόφωνα προγράµµατα). Την επιστολή αποδοχής θα πρέπει να προσκοµίσουν πριν την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και όχι αργότερα από την 31η Μαΐου 2013.

6. Να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα και να είναι κάτοχοι Proficiency (κατά προτίµηση του Cambridge) ή αν υπάρχει Advanced Diploma µε βαθµό Α (Cambridge) ή TOEFL µε 92 µονάδες τουλάχιστον (Internet-based Total) ή 235
µονάδες τουλάχιστον (Computer-based Total), ή IELTS µε βαθµό τουλάχιστον 6,5
αλλά και πάνω από 6 σε όλα τα subtests.

Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος που µεσολαβεί από την απόκτησή τους δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 3 χρόνια.

Η κατάθεση πτυχίου αγγλόφωνου πανεπιστηµίου απαλλάσσει τους υποψήφιους από την υποχρέωση κατάθεσης των παραπάνω διπλωµάτων.

7. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει:

• Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόµιµα απαλλαγεί ή
• Να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή να
είναι στρατευµένοι και η θητεία τους να λήγει µέχρι την 31η Αυγούστου 2013.

8. ∆εν γίνονται δεκτές υποψηφιότητες εργαζοµένων στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και τις θυγατρικές τους εταιρείες καθώς και συγγενών πρώτου βαθµού αυτών.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Συµπληρωµένο Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη ∆ήλωση.

∆ιατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας:

www.helpe.gr (Γραφείο Τύπου/ Ανακοινώσεις)

Το έντυπο θα πρέπει να είναι συµπληρωµένο από τον ίδιο τον υποψήφιο, στην ελληνική γλώσσα και χωρίς καµία παράλειψη πεδίου.

2. Φωτογραφία (πρόσφατη) µεγέθους ταυτότητας, στην προβλεπόµενη θέση του Εντύπου Αίτησης.
3. Αντίγραφο πτυχίου, µε τον τελικό βαθµό αριθµητικά και µε ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών. Επίσης για τους απόφοιτους ξένων Πανεπιστηµίων απαιτείται βεβαίωση µε το χαρακτηρισµό που αντιστοιχεί στη διαβάθµιση του πτυχίου τους, βάσει του κανονισµού του πανεπιστηµίου (π.χ. First Class Honours Degree), µε επίσηµη µετάφραση.
4. Βεβαίωση εγγραφής ή οριστική επιστολή αποδοχής από το εκπαιδευτικό ίδρυµα της επιλογής τους, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Εξειδίκευσης (Master’s Degree).
5. Πρόγραµµα και διάρκεια επιδιωκόµενων σπουδών – µε εκτύπωση από την ιστοσελίδα της οικείας Σχολής στην Αγγλική γλώσσα.
6. ∆ύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του Τµήµατος στο οποίο ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Οι επιστολές θα πρέπει να είναι απαραιτήτως υπογεγραµµένες και να κατατίθενται από τον υποψήφιο σε κλειστό φάκελο, µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ή θα αποστέλλονται απευθείας από τον καθηγητή στo email: scholarships@helpe.gr
7. Επίσηµο αποδεικτικό – πτυχίο αγγλικής γλώσσας (βλ. Προϋποθέσεις Υποβολής Αίτησης).
8. Συνοπτικό Βιογραφικό Σηµείωµα (έως 2 σελίδες Α4), στην ελληνική γλώσσα.
Στο Βιογραφικό θα πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, σπουδές, ξένες γλώσσες, δεξιότητες, τυχόν επαγγελµατική εµπειρία, διακρίσεις, συµµετοχή σε σεµινάρια και όσα ακόµη στοιχεία µπορούν να συνεκτιµηθούν και να χαρακτηρίσουν ένα Βιογραφικό ως εξαιρετικό.
9. ∆ήλωση Σκοπού (statement of purpose), έκτασης µέχρι 300 λέξεων, όπου ο υποψήφιος αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επιθυµεί να ακολουθήσει το συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών, τις µελλοντικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες του (συµπληρώνετε σε ειδικό πεδίο που υπάρχει στο Έντυπο Αίτησης).
10. Εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος των γονέων και του υποψηφίου για το οικονοµικό έτος 2012.
11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Πρόσθετα δικαιολογητικά:

1. Από τους υποψήφιους που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτούµενες βαθµολογίες, αλλά ο βαθµός πτυχίου τους αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσοστό βαθµολογίας (10%) του έτους αποφοίτησης της οικείας σχολής, σχετική βεβαίωση από το Πανεπιστήµιο ή τη Σχολή τους (βλ. Υποδείγµατα βεβαίωσης βαθµολογικής κατάταξης υποψηφίου).
2. Βεβαίωση προηγούµενης εργασιακής εµπειρίας από τον εργοδότη, ασφάλιση κτλ., για υποψήφιους που επιθυµούν να κάνουν Master στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).
3. Υποψήφιοι µε επαγγελµατική εµπειρία, σε χώρους συναφείς µε τα επιδιωκόµενα αντικείµενα σπουδών, µπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία εφόσον η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 31ο έτος. Στην περίπτωση αυτή θα προσκοµίζεται συστατική επιστολή – βεβαίωση από τον/ τους εργοδότη/ τες, ασφάλιση κτλ.
4. Από τους άρρενες υποψήφιους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (βλ.
Προϋποθέσεις Υποβολής Αίτησης).
5. Τυχόν έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινωνικών ή οικονοµικών κριτηρίων, όπως βεβαιώσεις ανεργίας, µονογονεϊκής οικογένειας, κτλ.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το Έντυπο Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση µαζί
µε τα δικαιολογητικά τους ως εξής:
• Ταχυδροµικώς, µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Χειµάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι
Υπόψη ∆ιεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Οµίλου, Με την ένδειξη «Πρόγραµµα Υποτροφιών 2013/ 2014»
και αναγράφοντας απαραιτήτως τον αντίστοιχο ΚΩ∆ΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

• Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: scholarships@helpe.gr
µε Θέµα τον αντίστοιχο ΚΩ∆ΙΚΟ ΤΟΜΕΑ και επισυναπτόµενα τα δικαιολογητικά.

µέχρι και την 1η Απριλίου 2013.

Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση σε έναν µόνο από τους τρείς Τοµείς
(ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ: ΤΜ∆ ή ΤΟ∆ ή ΤΕΥ).

Η αποστολή της αίτησης δεν συνεπάγεται την αποδοχή της. Στη διαδικασία αξιολόγησης θα συµπεριληφθούν ΜΟΝΟ οι αιτήσεις που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, εντός των καθορισµένων προθεσµιών, που αναγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη. Εκπρόθεσµη υποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού, συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης.

Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Γι’ αυτό, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν απλές φωτοτυπίες των επίσηµων εγγράφων, µεγέθους Α4. ∆εν απαιτείται επικύρωση.

Πρωτότυπα έγγραφα ή επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών θα ζητηθούν κατά το τελικό στάδιο της διαδικασίας επιλογής.

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να ενηµερώνουν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εάν λαµβάνουν παράλληλα και άλλη υποτροφία ή χορηγία για το ίδιο επίπεδο σπουδών. Επίσης κατά πόσο υπάρχει έµµισθη σχέση µε το πανεπιστήµιο στο ίδιο διάστηµα.

Τέλος ο υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

• Η εξέταση και η συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από ειδική Επιστηµονική Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί από τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

• Κατά την αξιολόγηση, θα εκτιµηθούν τα εξής ακαδηµαϊκά κριτήρια:
o Η συνολική βαθµολογία και η βαθµολογική επίδοση στα µαθήµατα, τα συναφή µε τα αντικείµενα των υποτροφιών.
o Το κύρος της Σχολής στην οποία έχει γίνει αποδεκτός ο υποψήφιος.
o Το κύρος και το περιεχόµενο του µεταπτυχιακού προγράµµατος.
o Οι συστατικές επιστολές.
o Το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας.


Θα συνεκτιµηθούν α) το Βιογραφικό Σηµείωµα β) το συνολικό προφίλ και η προσωπικότητα του υποψηφίου, γ) η ∆ήλωση Σκοπού, και δ) τυχόν κοινωνικά κριτήρια.

• Σε περίπτωση που ζητηθεί ακρόαση ή συνέντευξη του υποψηφίου από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η προσέλευση είναι υποχρεωτική.

• Η Επιτροπή Αξιολόγησης, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων, υποβάλει σχετική πρόταση προς τη ∆ιοίκηση του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η οποία λαµβάνει την τελική απόφαση για την απονοµή ή όχι υποτροφίας. Επίσης διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, ακόµη κι αν αυτή πληροί όλες τις προϋποθέσεις, χωρίς να είναι υποχρεωµένη να αιτιολογεί την απόφασή της είτε για την απόρριψη είτε για την αποδοχή της αίτησης.

• Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης θα γνωστοποιηθούν κατά το δεύτερο
15νθήµερο του Ιουνίου 2013.


• Τα αποτελέσµατα αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.helpe.gr
(Γραφείο τύπου/ Ανακοινώσεις).
Ο ανάδοχος της κάθε υποτροφίας θα πληροφορείται για το αποτέλεσµα µε βάση τον Επιστηµονικό Κλάδο που επέλεξε και τον αριθµό πρωτοκόλλου που θα παραλάβει µε την κατάθεση της αίτησής του.


∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

• Ηµεροµηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2013 ή η ηµεροµηνία επίσηµης έναρξης του προγράµµατος σπουδών.
• Η συνολική διάρκεια της υποτροφίας δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του
χρόνου σπουδών που καθορίζεται από την αρµόδια Σχολή, στην οποία έχει

γίνει δεκτός ο υποψήφιος. Στην περίπτωση υποψηφίων που έχουν ήδη ξεκινήσει τις µεταπτυχιακές σπουδές τους κατά το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος θα συνεκτιµηθεί η επίδοση κατά το 1ο έτος των µεταπτυχιακών σπουδών.
• Η µέγιστη χρονική διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται στα δύο έτη, χωρίς
δυνατότητα παράτασης.
• Οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν βεβαιώσεις προόδου σπουδών σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
• Η παροχή της υποτροφίας µπορεί να ανασταλεί, µετά από αίτηση του
υποτρόφου, για διάστηµα µικρότερο του ενός έτους, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι.
• Η ∆ιοίκηση του Οµίλου αποφασίζει, κατά την κρίση της, την ανάκληση ή και
οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν εκτιµά ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι που το επιβάλλουν (πορεία σπουδών, ήθος υποτρόφου κτλ.).
• Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι υπότροφοι έχουν την υποχρέωση
να εργαστούν στον Όµιλο µέχρι τρία έτη, εφόσον τους ζητηθεί.


ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι υποτροφίες συνίστανται στην καταβολή χρηµατικού ποσού µέχρι 20.000 ευρώ ετησίως για δίδακτρα καθώς και 1.000 ευρώ το µήνα για έξοδα διαβίωσης (κατά τους µήνες παρακολούθησης του προγράµµατος σπουδών κάθε ακαδηµαϊκού έτους). Ο χρόνος σπουδών δεν θα πρέπει να είναι µικρότερος των εννέα µηνών. Ο υπολογισµός της χρονικής διάρκειας της υποτροφίας γίνεται µε βάση την ελάχιστη διάρκεια, που ορίζεται από τον Κανονισµό Σπουδών για το συγκεκριµένο έτος και πρόγραµµα.


Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι υποψήφιοι να µπορούν να δικαιολογήσουν µε ποιο τρόπο θα καλύψουν το κόστος σπουδών σε περίπτωση που αυτό υπερβαίνει το ποσό της υποτροφίας.
• Τα ποσά αυτά είναι τα ανώτατα που µπορεί να καταβληθούν. Η ∆ιοίκηση του
Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει την καταβολή µερικής αντί πλήρους υποτροφίας ή την ανάκληση της υποτροφίας, αφού λάβει υπόψη αντικειµενικά κριτήρια που σχετίζονται µε τον υπότροφο.
• Η υποτροφία ενεργοποιείται µετά την υποβολή της βεβαίωσης οριστικής
εγγραφής του υποτρόφου στο Πανεπιστήµιο ή τη Σχολή.
• ∆εν χορηγούνται υποτροφίες για σπουδές µερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως.
• Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των υποτροφιών, ο υπότροφος δεν
έχει το δικαίωµα να τροποποιεί το πρόγραµµα σπουδών που έχει υποβάλει, παρά µόνο για λόγους ανωτέρας βίας, τους οποίους η Επιτροπή Αξιολόγησης και η ∆ιοίκηση του Οµίλου θα εκτιµήσουν κατά την απόλυτη κρίση τους.
.