Pages

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων- άρθρα 1 - 23 (Ν.3528/2007)


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 26

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3528

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι.

κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως
καταρτίσθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 1
του ν. 3242/2004, του οποίου το κείμενο έχει ως εξής:

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 1
Αρχές του Υπαλληλικού Κώδικα


Σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η καθιέρωση ενι.
αίων και ομοιόμορφων κανόνων που διέπουν την πρό.
σληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτικών
διοικητικών υπαλλήλων, σύμφωνα ιδίως με τις αρχές
της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλ.
ληλεγγύης και την ανάγκη διασφάλισης της μέγιστης
δυνατής απόδοσης κατά την εργασία τους.

Άρθρο 2
Έκταση εφαρμογής


1. Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγονται οι
πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
2. Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προ.
σώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική
ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις,
καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτο.
διοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για
όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι’ αυτούς
διατάξεις.
Άρθρο 3
Αμφισβήτηση ιδιότητας υπαλλήλου


1. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς την ιδιότητα
του πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου, κατά τον παρό.
9 Φεβρουαρίου 2007

ντα Κώδικα, ακόμα και αν αναφύεται ως προδικαστικό
ζήτημα σε αστική ή ποινική δίκη, επιλύεται με απόφαση
τριμελούς Επιτροπής του αρμόδιου για την επίλυση
των υπαλληλικών διαφορών Τμήματος του Συμβουλίου
της Επικρατείας.

2. Η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συ.
γκροτείται από τον πρόεδρο του προαναφερόμενου
Τμήματος και αποτελείται από τον ίδιο ή τον αναπλη.
ρωτή του και δύο συμβούλους του ίδιου Τμήματος, από
τους οποίους ο ένας ορίζεται ως εισηγητής.
3. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται ύστερα από ερώτημα
του δικαστηρίου ή της δημόσιας αρχής, ενώπιον των
οποίων έχει ανακύψει το σχετικό ζήτημα ή ύστερα από
σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.
4. Η αίτηση του ενδιαφερομένου κοινοποιείται με μέ.
ριμνα του ίδιου προς την υπηρεσία του και τις τυχόν
άλλες εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές. Τα ερωτήματα
που υποβάλλονται εκ μέρους δικαστηρίου ή δημόσιας
αρχής κοινοποιούνται, με μέριμνα τους, στον ενδια.
φερόμενο και στις αρχές του προηγούμενου εδαφίου.
Ο ενδιαφερόμενος και οι δημόσιες αρχές μπορούν να
υποβάλουν στην Επιτροπή υπόμνημα εντός δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς του σχετικού
ερωτήματος ή αίτησης.
5. Η απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται εντός είκοσι
(20) ημερών από τις κατά την παρ. 4 του παρόντος
άρθρου, κοινοποιήσεις.
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ


Άρθρο 4
Ιθαγένεια


1. Ως υπάλληλοι διορίζονται μόνο Έλληνες και Ελλη.
νίδες πολίτες.
2. Οι πολίτες των κρατών.μελών της Ευρωπαϊκής Ένω.
σης επιτρέπεται να διορίζονται σε θέσεις οι οποίες
δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 4 του άρθρου
39 Συνθ. Ε.Κ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα γι’ αυτούς
σε ειδικό νόμο.
3. Ο διορισμός αλλοδαπών πολιτών των κρατών, που
δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται
μόνο στις προβλεπόμενες από ειδικούς νόμους περι.
πτώσεις.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

4. Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτο.
γράφηση δεν μπορούν να διορισθούν ως υπάλληλοι πριν
από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση
της.
Άρθρο 5
Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων


Δεν διορίζονται υπάλληλοι:

α) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ.
τές,

β) όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδη.
σης και δεν έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές
διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία
ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

Άρθρο 6
Ηλικία διορισμού


1. Το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού, κατά κατηγο.
ρία, ορίζεται ως ακολούθως: Για τις κατηγορίες Π Ε, ΤΕ
και ΔΕ το 21ο έτος της ηλικίας. Για την κατηγορία ΥΕ
το 20ό έτος της ηλικίας.
2. Ανώτατα όρια ηλικίας διορισμού μπορεί να καθο.
ρίζονται με την οικεία προκήρυξη μετά από γνώμη του
οικείου φορέα και απόφαση του Υπουργού Εσωτερι.
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον
απαιτούνται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των
καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων. Η παρούσα
διάταξη δεν εφαρμόζεται στους μετακλητούς και επί
θητεία υπαλλήλους του Δημοσίου και των νομικών προ.
σώπων δημοσίου δικαίου.
3. Παρεκκλίσεις από το κατώτατο όριο ηλικίας της
παρ.1 του παρόντος άρθρου μπορεί να καθορίζεται μόνο
για εξαιρετικούς υπηρεσιακούς λόγους με προεδρικά
διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από
γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
4. Για τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων από τις
παραγράφους 1 και 2 κατώτατων και ανώτατων ορίων
ηλικίας για διορισμό, ως ημέρα γέννησης θεωρείται η
1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο
όριο και η 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους για
το ανώτατο.
5. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής
ταυτότητας και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από τη
ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί εντός
ενενήντα (90) ημερών από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει
τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα
αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο
δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες.
6. Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο
μητρώο, επικρατεί η πρώτη εγγραφή.
7. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ουδέποτε λαμβάνεται
υπόψη.
8. Διατάξεις που προβλέπουν κατώτατα όρια ηλικίας
διορισμού μικρότερα από τα οριζόμενα στην παράγρα.
φο 1 του άρθρου αυτού εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 7
Υγεία

1. Υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που
τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντί.
στοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτή.
των δεν εμποδίζει το διορισμό, εφόσον ο υπάλληλος, με
την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη,
μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
Ειδικές διατάξεις για το διορισμό ατόμων με αναπηρία
δεν θίγονται.

2. Η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψή.
φιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντί.
στοιχης θέσης, πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγει.
ονομικές επιτροπές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο,
στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία, σε γενικές
γραμμές, τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να
καταληφθεί.
Άρθρο 8
Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική
δικαστική συμπαράσταση


1. Δεν διορίζονται υπάλληλοι:
α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και
στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απι.
στία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή
συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο
βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περί.
πτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά
τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση
αυτή.

δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαρά.
σταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συ.
μπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές
καταστάσεις.

2. Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την
έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος
διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
Άρθρο 9
Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους

Δεν διορίζονται υπάλληλοι όσοι απολύθηκαν από θέση
δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου
του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής
ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της
σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε
υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πεντα.
ετία από την απόλυση.

Άρθρο 10
Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού


1. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προ.
σόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο
του διορισμού. Το ανώτατο όριο της ηλικίας διορισμού,
όπου υπάρχει, πρέπει να συντρέχει κατά το πρώτο,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρονικό σημείο.
2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα κωλύματα διο.
ρισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄


ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 11
Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων


1. Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα δη.
μοσίου δικαίου προγραμματίζουν σε ετήσια βάση τις
ανάγκες τους σε τακτικό προσωπικό, υποχρεωτικώς
μετά από γνώμη της οικείας συνδικαλιστικής οργάνω.
σης.
2. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνη.
τικής πολιτικής, συντονίζει τον προγραμματισμό του
ανθρώπινου δυναμικού, ανάλογα με τις πραγματικές
ανάγκες των υπηρεσιών.
Άρθρο 12
Τρόπος πλήρωσης θέσεων


1. Η πλήρωση των θέσεων διέπεται από τις αρχές
της ίσης ευκαιρίας συμμετοχής, της αξιοκρατίας, της
αντικειμενικότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της
διαφάνειας και της δημοσιότητας.
2. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με δημόσιο δια.
γωνισμό, γραπτό και, κατ’ εξαίρεση, προφορικό ή με
σειρά προτεραιότητας, βάσει σαφώς καθορισμένων και
αντικειμενικών κριτηρίων, σύμφωνα με τις αρχές του
άρθρου 1 του παρόντος και όπως ορίζει ο νόμος.
3. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν κατ’ εξαίρεση δι.
ορισμό χωρίς την τήρηση των διατάξεων της παρ. 2
εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 13
Αρμόδιο όργανο

1. Οι διαδικασίες διορισμού τελούν υπό τον έλεγχο
ανεξάρτητης διοικητικής αρχής ή διενεργούνται από
αυτήν.
2. Κατά των πράξεων της ανεξάρτητης αυτής αρχής
επιτρέπεται στον αρμόδιο Υπουργό η άσκηση αίτησης
ακυρώσεως ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικα.
στηρίου.
Άρθρο 14
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων


1. Κάθε διαδικασία διορισμού προϋποθέτει προηγού.
μενη προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε
ειδικό τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Για
την εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής πληροφόρησης
των υποψηφίων, περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται
δια του τύπου και ανακοινώνεται με άλλα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο για
τις προσλήψεις, όπως εκάστοτε αυτός ισχύει.
2. Δεν επιτρέπεται η προκήρυξη χωρίς προηγούμενη
έγκριση για την πλήρωση των θέσεων από το εκάστοτε
αρμόδιο κυβερνητικό όργανο, εφόσον απαιτείται, καθώς
και βεβαίωση ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων.
3. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν κατ’ εξαίρεση
πλήρωση κενής θέσης χωρίς την πρόβλεψη σχετικής
προκήρυξης εξακολουθούν να ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ


Άρθρο 15
Υποχρέωση διορισμού


Οι επιτυχόντες που περιλαμβάνονται στον πίνακα διο.
ριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30)

ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
δικαιολογητικών και το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4)
μήνες από την έκδοση των πινάκων διοριστέων.

Άρθρο 16
Αρμοδιότητα έκδοσης και τύπος πράξης διορισμού

1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διορίζονται με απόφαση του
οικείου Υπουργού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από
το νόμο.
2. Οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου διορίζονται με απόφαση του ανώτατου μονο.
μελούς οργάνου διοίκησης του και, αν δεν υπάρχει,
του προέδρου του συλλογικού οργάνου διοίκησης του
νομικού προσώπου.
Άρθρο 17
Δημοσίευση και κοινοποίηση πράξης διορισμού


1. Περίληψη της πράξης διορισμού δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον
διοριζόμενο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών
από τη δημοσίευση.
2. Η κοινοποίηση στον διοριζόμενο γίνεται με έγγραφο
της οικείας αρχής, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός
του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου
δημοσιεύθηκε η περίληψη της πράξης διορισμού και
το οποίο επιδίδεται επί αποδείξει στην κατοικία του
είτε στον ίδιο είτε σε πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν.
Με το έγγραφο αυτό τάσσεται και εύλογη προθεσμία
τριάντα (30) το πολύ ημερών για ορκωμοσία του διο.
ριζομένου και ανάληψη υπηρεσίας. Αν δεν καθορίζεται
τέτοια προθεσμία, θεωρείται ότι έχει ταχθεί προθε.
σμία τριάντα (30) ημερών. Η προθεσμία αυτή μπορεί
να παραταθεί έως έξι (6) μήνες, μόνο μία φορά, για
εξαιρετικούς λόγους.
3. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 1, η
πράξη διορισμού θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί την
τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευση και από την ημέρα
αυτή αρχίζει η προθεσμία για ορκωμοσία του διοριζο.
μένου και ανάληψη υπηρεσίας.
Άρθρο 18
Κατάρτιση υπαλληλικής σχέσης


1. Η υπαλληλική σχέση καταρτίζεται με το διορισμό
και την αποδοχή του.
2. Η αποδοχή δηλώνεται με την ορκωμοσία.
Άρθρο 19
Ορκωμοσία . Ανάληψη υπηρεσίας


1. Ο όρκος δίνεται ενώπιον του οργάνου που έχει εκ.
δώσει την πράξη διορισμού ή του οργάνου που ορίζεται
στο έγγραφο της κοινοποίησης. Ο όρκος έχει ως εξής:
«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή
στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τιμί.
ως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου.» Ο όρκος των
αλλοδαπών έχει ως εξής: «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη
στην Ελλάδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους
της και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα κα.
θήκοντα μου.» Όσοι δηλώνουν ότι δεν πρεσβεύουν καμιά
θρησκεία ή πρεσβεύουν θρησκεία που δεν επιτρέπει τον
όρκο, παρέχουν, αντί όρκου, την ακόλουθη διαβεβαίω.
ση: «Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδηση
μου, ότι θα φυλάττω πίστη στην Ελλάδα, υπακοή στο
Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα εκπληρώνω τιμίως
και ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου.»

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

2. Η ορκωμοσία βεβαιώνεται με πρωτόκολλο, που χρο.
νολογείται και υπογράφεται από τον ορκιζόμενο και
το όργανο ενώπιον του οποίου ορκίζεται. Η ανάληψη
καθηκόντων πιστοποιείται με έκθεση, που υπογράφεται
από τον προϊστάμενο της οικείας υπηρεσίας και τον
υπάλληλο. Η έκθεση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου της
χρονολογίας ανάληψης καθηκόντων.
3. Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας των
υπαλλήλων αποτελεί η χρονολογία δημοσίευσης στο
Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης
διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσί.
ας γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση
της πράξης διορισμού, αλλιώς η ημερομηνία ανάληψης
υπηρεσίας.
Άρθρο 20
Ανάκληση διορισμού


1. Η πράξη διορισμού ανακαλείται υποχρεωτικά, εάν
ο διοριζόμενος δεν αποδέχτηκε το διορισμό ρητώς ή
σιωπηρώς ή δεν εκπλήρωσε άλλες νόμιμες πρόσθετες
υποχρεώσεις πριν από την ανάληψη υπηρεσίας.
2. Η πράξη διορισμού, που έγινε κατά παράβαση νό.
μου, ανακαλείται εντός διετίας από τη δημοσίευσή της.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής η πράξη
διορισμού ανακαλείται, εάν αυτός που διορίστηκε προ.
κάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία ή εάν ο
διορισμός του έγινε κατά παράβαση των άρθρων 4 και
8 του παρόντος Κώδικα.
3. Ο υπάλληλος, του οποίου η πράξη διορισμού ανα.
κλήθηκε κατά την προηγούμενη παράγραφο, υπέχει τις
ευθύνες των δημοσίων υπαλλήλων για το χρόνο κατά
τον οποίο άσκησε τα καθήκοντα του και οι πράξεις του
είναι έγκυρες.
4. Οι διατάξεις της παρ. 2 για απαγόρευση ανάκλη.
σης της πράξης διορισμού μετά την πάροδο διετίας
δεν εφαρμόζονται, όταν η πράξη διορισμού ακυρώνεται
δικαστικώς.
Άρθρο 21
Αναδιορισμός

1. Ο υπάλληλος, που απολύθηκε λόγω σωματικής ή
πνευματικής ανικανότητας, αναδιορίζεται μέσα σε μία
(1) πενταετία από την απόλυση, εφόσον: α) είχε τουλάχι.
στον τριετή ευδόκιμη υπηρεσία, β) υπέβαλε αίτηση ανα.
διορισμού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5)
ετών από την απόλυση, γ) έχει όλα τα τυπικά προσόντα,
εκτός από την ηλικία, που απαιτούνται για την κατάληψη
της θέσης κατά το χρόνο του αναδιορισμού.
2. Ο υπάλληλος αναδιορίζεται μετά από γνωμοδότηση
της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία διαπι.
στώνεται ότι αποκαταστάθηκε η σωματική ή πνευματική
του ικανότητα, σε βαθμό που του επιτρέπει να ασκεί
τα καθήκοντα του. Ο υπάλληλος παραπέμπεται στην
επιτροπή μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναδιορισμού.
3. Για τον αναδιορισμό αποφασίζει το υπηρεσιακό
συμβούλιο. Ο υπάλληλος αναδιορίζεται με το βαθμό
που έφερε κατά το χρόνο της απόλυσης του. Στην
περίπτωση που δεν υπάρχει κατά το χρόνο του ανα.
διορισμού κενή θέση, συνιστάται προσωποπαγής θέση
με την απόφαση αναδιορισμού. Ο αναδιοριζόμενος σε
προσωποπαγή θέση καταλαμβάνει την πρώτη θέση που
κενούται στον οικείο κλάδο και βαθμό.
*01000260902070044*

4. Οι διατάξεις των άρθρων 16 έως και 20 που αναφέ.
ρονται στο διορισμό ισχύουν και για τον αναδιορισμό.
Άρθρο 22
Βαθμός διοριζομένου


1. Ο διοριζόμενος εισέρχεται στην υπηρεσία με τον ει.
σαγωγικό βαθμό που προβλέπεται στον οικείο κλάδο.
2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται ο διορισμός, σε βαθμό
ανώτερο του εισαγωγικού, προσώπων τα οποία έχουν
αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, εφόσον αυτό
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 23
Προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου


1. Το προσωπικό μητρώο συγκροτείται μετά το διορι.
σμό του υπαλλήλου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία
τα οποία προσδιορίζουν την ατομική, οικογενειακή, πε.
ριουσιακή και υπηρεσιακή του κατάσταση σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο.
2. Ειδικότερα το προσωπικό μητρώο περιλαμβάνει:
α) Τα στοιχεία της ταυτότητας του υπαλλήλου, τα
στοιχεία συζύγου και των παιδιών του, καθώς και τη
δήλωση περιουσιακής κατάστασης του άρθρου 28 του
παρόντος. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται από τον
υπάλληλο με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στην
υπηρεσία του κατά το διορισμό του. Με τον ίδιο τρόπο
δηλώνεται υποχρεωτικά κάθε ουσιώδης μεταβολή των
στοιχείων αυτών.

β) Τους τίτλους σπουδών ή άλλα τυπικά προσόντα.

γ) Αποφάσεις, έγγραφα ή άλλα στοιχεία που αναφέ.
ρονται στην υπηρεσιακή γενικά κατάσταση και δρα.
στηριότητα του υπαλλήλου, στα οποία συμπεριλαμβά.
νονται και οι εκθέσεις αξιολόγησης των ουσιαστικών
προσόντων.

δ) Κάθε άλλο στοιχείο που ο υπάλληλος καταθέτει ο
ίδιος στην υπηρεσία του ζητώντας να συμπεριληφθεί
στο προσωπικό του μητρώο, εφόσον σχετίζεται με τα
υπηρεσιακά του καθήκοντα και είναι πρόσφορο για την
αξιολόγηση του.

3. Κάθε υπάλληλος δικαιούται να λάβει γνώση του
προσωπικού μητρώου του.
4. Η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού υποχρεούται να
τηρεί, να φυλάσσει και να ενημερώνει το προσωπικό
μητρώο του υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των
προηγούμενων παραγράφων. Η παράλειψη των υπόχρε.
ων για εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου συνιστά
το παράπτωμα της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 107.
5. Η αρμόδια υπηρεσία, σε περίπτωση μετάθεσης του
υπαλλήλου, συγκροτεί βοηθητικό προσωπικό μητρώο με
τα απαραίτητα στοιχεία, το οποίο τον συνοδεύει.
6. Το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου τίθεται υπό.
ψη του υπηρεσιακού συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλου
οργάνου που είναι αρμόδιο για τη διενέργεια υπηρε.
σιακών κρίσεων.
7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη.
σης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται ο τρόπος τήρησης
και ενημέρωσης του προσωπικού μητρώου, κύριου και
βοηθητικού, ο χρόνος περιοδικής καταστροφής των εκ.
θέσεων αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων, η
μετά από αίτηση του υπαλλήλου αφαίρεση στοιχείων,
καθώς και η σχετική διαδικασία, όπως και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια.