Pages

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ., (Υ.Α. υπ' αρ. 121063/Β7/1-11-05 Φ.Ε.Κ. 1564/τ.Β./14-11-2005 και Υ.Α. υπ' αρ. 101686/Β7/9-12-2008 Φ.Ε.Κ. 2566/τ.Β./18-12-2008) προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε δύο ειδικεύσεις σπουδών:

1. Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία

2. Πολιτική Ανάλυση

Στο Π.Μ.Σ. Ειδίκευσης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών Σπουδών, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Δημόσιας Διοίκησης, Νομικής, Οικονομικών, Μαθηματικών, Στατιστικής, Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφίας, Ιστορίας, Βαλκανικών, Τουρκικών ή Μεσογειακών Σπουδών και απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές, οι οποίοι υπολείπονται το πολύ εννέα (9) διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου κατά την πρώτη φάση της επιλογής και οι οποίοι με το πέρας του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους.

Η αίτηση για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά μέχρι την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013.

Η αίτηση για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνοδεύεται, κατά την υποβολή της, από τα ακόλουθα έγγραφα:

α) Αίτηση για την Κατεύθυνση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, την οποία επιθυμεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης, στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, και για τις δυο Κατευθύνσεις Σπουδών.

β) Αντίγραφο πτυχίου του υποψηφίου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο μέσος όρος της βαθμολογίας του είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς» (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)). Eαν ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, υποχρεούται να καταθέσει πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός πτυχίου, μέχρι την ημερομηνία της συνέντευξης - γ΄ στάδιο αξιολόγησης υποψηφίων,

γ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το σύνολο των σπουδών του,

δ) Φάκελο με τις τυχόν δημοσιευμένες μελέτες του υποψηφίου, και

ε) Εμπεριστατωμένη ερευνητική πρόταση 1500-2500 λέξεων, η οποία θα αναφέρεται ενδεικτικά σε επιστημονική θεματική την οποία προτίθεται ο υποψήφιος να διερευνήσει στην καταληκτική διπλωματική εργασία του. Η ερευνητική πρόταση δεν είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο και δεν είναι επιστημονική εργασία. Από την πρόταση θα πρέπει ενδεικτικά να προκύπτουν τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και ερωτήματα, οι υποθέσεις εργασίας, η μεθοδολογία, οι σχετικές πηγές και ο βαθμός της βιβλιογραφικής ενημέρωσής του. Η πρόταση θα χρησιμεύσει στη φάση της συνέντευξης για την αξιολόγηση της ικανότητάς του στην εκπόνηση σχεδίου επιστημονικής μελέτης.

στ) Τίτλος γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας (ή ελληνικών στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων) για τυχόν απαλλαγή από το α΄στάδιο της αξιολόγησης υποψηφίων.

Η αξιολόγηση και κατάταξη των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται μετά από τη συμμετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη σύμφωνα με το αρ.8 του Κανονισμού του ΠΜΣ.

Αρχικά οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά στην Ξένη Γλώσσα επιλογής τους (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά). Οι εξεταζόμενοι αναλαμβάνουν τη δόκιμη μετάφραση και επεξεργασία στα ελληνικά ενός ξενόγλωσσου κειμένου από το ευρύτερο πεδίο της Πολιτικής Επιστήμης.

Για την απαλλαγή από την εξέταση στην ξένη γλώσσα απαιτείται η προσκόμιση ενός από τους παρακάτω τίτλους:

- Πτυχίου / διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής,

ή

- Πτυχίου Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου,

ή

- Τίτλου σπουδών, που αναγνωρίζεται ως άριστη γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. Συγκεκριμένα:

α) για την αγγλική γλώσσα πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLIGH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

β) για τη γαλλική γλώσσα δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE ή πιστοποιητικό D.A.L.F. - OPTION LETTRES ή DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II).

γ) για τη γερμανική γλώσσα πτυχίο GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS).

ή

- Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003,

ή

- Απολυτήριου τίτλου ισότιμου των ελληνικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Αλλοδαποί υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές απαλλάσσονται της εξέτασης εφόσον προσκομίσουν αντίστοιχους τίτλους με τους παραπάνω από τους οποίους θα πιστοποιείται η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για κάθε Κατεύθυνση Σπουδών είναι:

Κατεύθυνση πολιτικής θεωρίας και φιλοσοφίας:

1. Κλασική πολιτική θεωρία και φιλοσοφία (από τον 16ο μέχρι και το τέλος του 18ου αιώνα).

2. Νεότερη και σύγχρονη πολιτική θεωρία και φιλοσοφία (19ος και 20ος αιώνας).

Κατεύθυνση πολιτικής ανάλυσης:

1. Ελληνικό πολιτικό σύστημα και ιστορία μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

2. Πολιτικές δυνάμεις και εκλογικοί ανταγωνισμοί στην Ελλάδα μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πτυχιούχοι, που έχουν εξασφαλίσει -μετά από ειδικές εξετάσεις- υποτροφία του ΙΚΥ ή αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι στο ΠΜΣ. Κατατάσσονται στην κατεύθυνση που είναι συναφής με τα μαθήματα, στα οποία έχουν εξεταστεί προκειμένου να λάβουν την υποτροφία.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις ακόλουθες ημερομηνίες:

12/9/2013 Ξένη Γλώσσα

19/9/2013 Κλασική πολιτική θεωρία και φιλοσοφία (από τον 16ο μέχρι και το τέλος του 18ου αιώνα)

20/9/2013 Νεότερη και σύγχρονη πολιτική θεωρία και φιλοσοφία (19ος και 20ος αιώνας)

19/9/2013 Ελληνικό πολιτικό σύστημα και ιστορία μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

20/9/2013 Πολιτικές δυνάμεις και εκλογικοί ανταγωνισμοί στην Ελλάδα μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

30/9/2013 Συνεντεύξεις

Οι ώρες και οι αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και οι ημερομηνίες εγγραφής των επιτυχόντων - που δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους δεκαπέντε (15) κατ' ανώτατο όριο σε κάθε μια από τις δυο κατευθύνσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών - θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 7/10/2013

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπο υλικό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.polsci.auth.gr ή στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ., (Κα Μπαλταδάκη) Πανεπιστημιούπολη, κτίριο Ν.Ο.Π.Ε., ισόγειο, Τ.Κ.54124, Τηλ. 2310991342, Fax 2310995391, e-mail: info@polsci.auth.gr.