Pages

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Καισαριανής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ1. Ο Δήμος Καισαριανής, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τριάντα (30)

οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από άλλους Ο.Τ.Α.,

Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ.Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν

σχετικ ή αίτηση στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Καισαριανής

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βρυούλων 125 - Τ.Κ 16121 Καισαριαν
2. Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με

• τις διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143

Α/28-06-2007) « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και

Κοινοτικών Υπαλλήλων »,

• τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/06-06-2011

τεύχος Α’), « Για την ηλεκτρονικ ή διακυβέρνηση και λοιπές

διατάξεις»,

• τις διατάξεις το άρθρο 68 του Ν.4002/2011,

• τις διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-

10-2011 τεύχος Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-

Βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,

χωρίς να υπάρχει κενή οργανικ θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή το

φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται , με ταυτόχρονη μεταφορά της

θέσης που κατέχει ο υπάλληλος και ύστερα από γνώμη του αρμόδιου

Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών &

ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της

εμπειρίας καθώς και την εν γένει προσωπικότητας τους. Τα προσόντα

μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του Υπηρεσιακού

Συμβουλίου, και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση με

κάθε ενδιαφερόμενο .3. Οι οργανικές θέσεις τις οποίες προτίθεται ο Δήμος να καλύψει με μετάταξη

υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι κατωτέρωα/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ1. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ /ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

2. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1

3. ΠΕ η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

4. ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1

5. ΠΕ η ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1

6. ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1

7. ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

8. ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ Μ.Μ.Ε 1

9. ΠΕ ΝΟΜΙΚΟΣ/ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 1

10. ΤΕ 22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ 2

11. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

12. ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1

13. ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2

14. ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 4

15. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3

16. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1

17. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΙΔΕΡΑΣ) 1

18. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ( ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ) 1

19. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5
4.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην

οποία μετατάσσονται5. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ΟΤΑ Α’ και Β’

βαθμού, Υπουργείων ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ, οι οποίοι δεν έχουν

οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ μετάταξη σε παραμε-

θόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κτλ.)6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου

Καισαριανής από 1/2/2013 μέχρι 31/3/2013 τα παρακάτω δικαιολογητικά :1.Αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται

στην παρούσα)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν.

1599/86 για την πιστότητα του περιεχομένου του.

3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών καθώς και των

πρόσθετων προσόντων

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

5. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν:Α. οι ημερομηνίες διορισμού –ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος

ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας

τους, εκθέσεις αξιολόγησης και αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας .

Β. ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχικ ή ποιν ή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους

πειθαρχική δίωξη, καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα

μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (πχ υποχρέωση παραμονής στην

υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους

λόγους )7. Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα

γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και

ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση (παρ. 1)

εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’

αριθ. 678/18-1-2013 ανακοίνωση του Δήμου Καισαριανής». (Το εμπρόθεσμο

των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί

του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση

του υποψηφίου)8. Το Τμήμα Διοίκησης - Προσωπικού θα ενημερώσει τους ενδιαφερομένους

υπαλλήλους για την αποδοχ ή ή μη των αιτήσεων τους, μετά το πέρας της

διαδικασίας9. Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση οφείλει να την

κοινοποιήσει σε όλες τις υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που

εποπτεύει
10. Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του

http://www.gspa.gr/ και θα εισαχθεί και στο δικτυακό τόπο του Δήμου

Καισαριανής www. kessariani .gr11 Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και

δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία12. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Καισαριανής στα τηλέφωνα• 2132010741, 2132010775Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΑ. Όλα τα Υπουργεία-Διευθύνσεις Διοικητικού(με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόμενες από

αυτά υπηρεσίες & Ν.Π.Δ.Δ)α/α Υπουργείο Ταχ.Δ/νση

1 Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Αχαρνών 2,10438 Αθήνα

2 Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Πειραιώς 40,18540 Αθήνα

3 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα

4 Εθνικής Άμυνας Μεσογείων 151, 15500 Χολαργός

5 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Α.Παπανδρέου 37,15180 Μαρούσι

6 Εξωτερικών Ακαδημίας 3, Στοά Δαβάκη ,10671

Αθήνα

7 Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Βασιλίσσης Σοφίας 15 Αθήνα

Διακυβέρνησης Αθήνα

8 Εσωτερικών Σταδίου 27 Αθήνα 10183 Αθήνα

9 Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Αναστάσεως 2, 15561 Παπάγου

10 Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Νίκης 5-7. Πλ.Συντάγματος 10563

11 Οικονομίας & Οικονομικών Καραγιώργη Σερβίας 10,

Πλ.Συντάγματος 10562

12 Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής αλλαγής Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα

13 Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αριστοτέλους 19,10433 Αθήνα

14 Προστασίας του Πολίτη Κανελλοπούλου 4,10177 Αθήνα

15 Πολιτισμού & Τουρισμού Μπουμπουλίνας 20-22,10682

Αθήνα

16 Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Λ.Μεσογείων 119,10192 Αθήνα

17 Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ Ζαλοκώστα 10,10671 Αθήνα

18 Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας Ακτή Βασιλειάδη, 18510 Πειραιάς


Β. Όλες τις Περιφέρειες-Διευθύνσεις Διοικητικού(με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόμενες από

αυτά υπηρεσίες & Ν.Π.Δ.Δ)α/α Περιφέρεια Ταχ.Δ/νση

1 Ανατ.Μακεδονίας & Θράκης Γ.Κακουλίδου 1, 69100 Κομοτηνή

2 Κεντρικής Μακεδονίας Καθ.Ρωσσίδη 11, 54008

Καλαμαριά, θεσσαλονίκη

3 Δυτικής Μακεδονίας Περιοχή ΖΕΠ, 50100 Κοζάνη

4 Ηπείρου Β.Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα

5 Θεσσαλίας Σωκράτους 111, 41336 Λάρισα

6 Ιονίων Νήσων Π.Ανάκτορα 49,49100 Κέρκυρα

7 Δυτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών, Αθηνών 69-71,

26442 Πάτρα

8 Στερεάς Ελλάδας Υψηλάντη 1, 35100 Λαμία

9 Αττικής Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα

10 Πελοποννήσου Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22100

Τρίπ

11 Βορείου Αιγαίου Π.Κουντουριώτη 77, 81100

Μυτιλήνη

12 Νοτίου Αιγαίου Ακτή Παπάγου 84100 Ερμούπολη

Σύρος

13 Κρήτης Πλ.Κουντουριώτη 71202 ΗράκλειοΓ. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα σε όλες

τις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες και ΝΠΔΔα/α Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ταχ.Δ/νση

1 Αττικής Κατεχάκη 56, 11525, 6ος όροφος,Αθήνα2 Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Σωκράτους 111, 41336 Λάρισα

3 Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Β.Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα

4 Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Νεο Πατρών, Αθηνών 69-71, 26442

Πάτρα

5 Αιγαίου Νικήτα 6-8, 18531 Πειραιάς

6 Κρήτης Πλ.Κουντουριώτη , 71202 Ηράκλειο

Κρήτης

7 Μακεδονίας-Θράκης Καθ.Ρωσσίδη 11, 54655, ΤΘ 54008

Καλαμαριά Θες/νίκη
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΜΕΤΑΤΑΞΗΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠροςΔήμο Καισαριανής

Τμήμα Διοίκησης - ΠροσωπικούΤαχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 και Φιλαδελφείας

16121 ΚαισαριανήΕπώνυμο:Όνομα:Όνομα Πατρός:Α.Δ.Τ.:Διεύθυνση Κατοικίας:Περιοχή: Τ. Κ.:Τηλ. Κατοικίας:Τηλ. Κινητό:ΘΕΜΑ: «Υποβολή δικαιολογητικών για μετάταξη - μεταφορά θέσης στο Δήμο

Καισαριανής»Σας καταθέτω φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ, με βάση την

αρ. πρωτ.: ανακοίνωση σας, όπως εξετάσετε αίτημα μετάταξης μου από την

Υπηρεσία μου σεΚατηγορία:Κλάδο:Υπηρετώ ως υπάλληλος στ


Διεύθυνση:Τμήμα:Κατηγορία:Κλάδος:Δ/νση Εργασίας:Τ. Κ.: Περιοχή:Τηλ. Εργασίας:Fax Εργασίας:Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά1234567Ημερομηνία / /2013Ο/Η αιτ


.