Pages

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διευθυντών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Με το άρθρο 42 του Ν3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία –Π.Π.Σ. προβλέπεται η διαδικασία επιλογής των διευθυντών σε κάθε Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο. Όπως ορίζεται από τον ανωτέρω νόμο:
«Ο διευθυντής του Π.Π.Σ. επιλέγεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τετραετή θητεία και όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή του σχολείου. Ως διευθυντές των Π.Π.Σ. επιλέγονται δημόσιοι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με τουλάχιστον οκταετή διδακτική υπηρεσία στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, οι οποίοι απέχουν τουλάχιστον τέσσερα διδακτικά έτη από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας και του χρόνου υπηρεσίας για την αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία. Στις αρχές κάθε τέταρτου έτους δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας προκήρυξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις των ΕΠ.Ε.Σ. και με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να επιλεγούν ως διευθυντές των Π.Π.Σ. να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Αν κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών της θητείας παραιτηθεί ή εκλείψει διευθυντής Π.Π.Σ., η θέση του προκηρύσσεται εκ νέου για το υπόλοιπο της θητείας. Αν παραιτηθεί ή εκλείψει διευθυντής κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους της θητείας, τα καθήκοντα του διευθυντή στο Π.Π.Σ. ασκεί για το υπόλοιπο της θητείας ο υποδιευθυντής. Κριτήρια επιλογής των διευθυντών των Π.Π.Σ. αποτελούν: α) Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από: αα) την επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα και τα αποδεικτικά των προσόντων του υποψηφίου ββ) την υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα και τα αποδεικτικά των προσόντων του. β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, με έμφαση στις διοικητικές θέσεις της εκπαίδευσης, με βάση τις οικείες αξιολογικές εκθέσεις, εφόσον υπάρχουν για όλους τους υποψηφίους. δ) Η διακεκριμένη δράση και η συμμετοχή του υποψηφίου σε καινοτόμες δραστηριότητες».

Τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται και μοριοδοτούνται με βάση την αριθμ. Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012 (ΦΕΚ 2788/ΤΒ΄/15-10-2012) Υπουργική Απόφαση «Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» ως εξής:
Κριτήρια αξιολόγησης διευθυντών, υποψηφίων για θέσεις με θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων-μορίων ανέρχονται σε 100).
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ (μέχρι 31 μόρια)

1.1 Σπουδές: (μέχρι 16 μόρια)
Α. Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών (ΔΔΣ)
 9 μόρια για ΔΔΣ στη διοίκηση εκπαίδευσης/διοίκηση σχολικών μονάδων/διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
 8 μόρια για ΔΔΣ στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή στις επιστήμες της αγωγής. 9
B. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
 4 μόρια για ΜΔΕ στη διοίκηση εκπαίδευσης/διοίκηση σχολικών μονάδων/διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
 3 μόρια για ΜΔΕ στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή στις επιστήμες της αγωγής.
 1 μόριο για δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό που θεραπεύει ο υποψήφιος. 5
Γ. Δεύτερο πτυχίο, δίπλωμα μετεκπαίδευσης
 1 μόριο για δεύτερο πτυχίο σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα του υποψηφίου.
 1 μόριο για δίπλωμα μετεκπαίδευσης σε Διδασκαλείο ή σε ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ ή diploma σε ΑΕΙ της αλλοδαπής. 2
Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 16
1.2 Πιστοποίηση γνώσεων (μέχρι 4 μόρια)
Α. Πιστοποίηση γλωσσομάθειας (μέχρι 3 μόρια)
 2 μόρια για πιστοποίηση επιπέδου Γ1 ή Γ2 στην Α’ γλώσσα.
 1 μόριο για το επίπεδο Β2 στην Α’ γλώσσα.
 1 μόριο για τη Β’ ξένη γλώσσα από το επίπεδο Β2 και πάνω. 3
Β. Πιστοποίηση χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ (μέχρι 1 μόριο)
 1 μόριo για πιστοποίηση ή άλλη τεκμηρίωση για την ικανότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (β’ επιπέδου).
 0.5 μόριο για πιστοποίηση ή άλλη τεκμηρίωση για την ικανότητα χρήσης Η/Υ (α’ επιπέδου).
(Στον υπολογισμό των μορίων σε κάθε περίπτωση πιστοποίησης λαμβάνεται υπόψη ο ανώτερος τίτλος)
1
Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 4
1.3 Επιστημονικό έργο: (μέχρι 11 μόρια)
Α. Επιστημονικά συγγράμματα από εκδοτικό οίκο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του υποψηφίου ή στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (1 μόριο για κάθε σύγγραμμα). 2
Β. Άρθρα που αποδεδειγμένα έχουν γίνει δεκτά με το σύστημα των πολλαπλών κριτών σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή σε συλλογικούς τόμους (0,5 μόριο για κάθε δημοσίευση). 3
Γ. Εισηγήσεις που αποδεδειγμένα έχουν γίνει δεκτές για ανακοίνωση ή δημοσίευση με το σύστημα των πολλαπλών κριτών (0,5 μόριο για κάθε εισήγηση). 3
Δ. Αποδεδειγμένη συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού όπως Προγράμματα Σπουδών και σχολικά εγχειρίδια (1 μόριο για κάθε προϊόν). 3
Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 11
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (μέχρι 44 μόρια)
2.1 Διδακτική και επιμορφωτική εμπειρία: (μέχρι 5 μόρια)
Α. Βεβαίωση παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης (0,5 μόριο για κάθε πρόγραμμα). 1
Β. Βεβαίωση για επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσημα θεσμοθετημένα προγράμματα/ έργα του Υπουργείου Παιδείας (0,5 μόριο ανά έργο/πρόγραμμα). 2
Γ. Βεβαίωση για διδασκαλία σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ (ΠΔ 407 ή εποπτευόμενη διδασκαλία σε σεμινάρια ΠΜΣ ή ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) σε γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας του υποψήφιου (0.5 μόριο για κάθε εξάμηνο διδασκαλίας και 1 μόριο για κάθε έτος διδασκαλίας στο ΕΑΠ).
2
Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 5
2.2 Προϋπηρεσία (μέχρι 19 μόρια)
2.2.1 Προϋπηρεσία σε σχολικές μονάδες, μέχρι 4 μόρια (0,5 μόριο για κάθε έτος πέραν της υποχρεωτικής προβλεπόμενης προϋπηρεσίας από το νόμο 3966/11).
4
2.2.2 Προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης (μέχρι 15 μόρια)
Α. Σε θέση υποδιευθυντή, μέχρι 2 μόρια (0,5 μόριο για κάθε έτος με θητεία) ή σε περίπτωση που η θητεία του στην εν λόγω θέση έχει αξιολογηθεί, έως 3 μόρια (1 μόριο για κάθε έτος). 3
Β.


Γ. Σε θέση διευθυντή, μέχρι 4 μόρια (0,5 μόριο για κάθε έτος με θητεία), ή σε περίπτωση που η θητεία του στην εν λόγω θέση έχει αξιολογηθεί, έως 9 μόρια (1,5 μόριο για κάθε έτος).
Σε θέση Σχολικού Συμβούλου (1,5 μόριο για κάθε θητεία). 9


3
Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 15
2.3. Εκπαιδευτική έρευνα και υποστήριξη της διδακτικής πράξης (μέχρι 20 μόρια)
Στο φάκελο που θα υποβάλει ο υποψήφιος με τεκμήρια για τη μοριοδότησή του στις παραπάνω κατηγορίες καλείται να συμπεριλάβει τεκμήρια για την τυχόν οργάνωση, συμμετοχή, εκπόνηση, διεκπεραίωση των παρακάτω ή άλλων συναφών δράσεων:
Α. Οργάνωση ή συμμετοχή σε αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής σχολικής μονάδας. 4
Β. Συμμετοχή ή οργάνωση/ υποστήριξη έρευνας πεδίου στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. 2
Γ. Συμμετοχή ή υποστήριξη δράσεων ενδοσχολικής επιμόρφωσης. 3
Δ. Συμμετοχή ή υποστήριξη καινοτόμων διδακτικών πρακτικών με τη χρήση των ΤΠΕ. 3
Ε. Συμμετοχή ή υποστήριξη δημιουργικών δράσεων και συνεργασιών (μεταξύ σχολείων, σχολείων και κοινωνικών ομάδων, κτλ.). 3
ΣΤ. Συμμετοχή ή οργάνωση λειτουργίας ομίλων. 2
Ζ. Οργάνωση, υποστήριξη, συντονισμό ή συμμετοχή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών. 3
Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 20

3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (μέχρι 25 μόρια)
Κατά την συνέντευξη, ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για να διευθύνει τη σχολική μονάδα:
01) Γνώση του ρόλου και του έργου του διευθυντή της σχολικής μονάδας, όπως αυτός ορίζεται από το νόμο και τον οραματίζεται ο υποψήφιος.
02) Γνώσεις και ικανότητες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και ηγετικές ικανότητες.
03) Αποτελεσματικές επικοινωνιακές στρατηγικές.
04) Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας (με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς).
05) Γνώσεις θεωρίας και πρακτικών εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων επιμέρους έργων.
06) Γνώσεις των αναγκών των μαθητών της σχολικής μονάδας (σε επίπεδο κοινωνικό, γνωσιακό και συναισθηματικό).
07) Γνώσεις των σύγχρονων προσεγγίσεων της διδακτικής πράξης και της μαθησιακής διαδικασίας.
08) Οργανωτικές ικανότητες και αποτελεσματικής χρήσης του χρόνου για τον προγραμματισμό του έργου της σχολικής μονάδας (βάσει στόχων, χρονοδιαγραμμάτων, κτλ.).
09) Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων του σχολείου.
10) Ικανότητα να προβάλει τους στόχους και τα δρώμενα της σχολικής μονάδας στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα.
Σημείωση σχετικά με τη διαδικασία της συνέντευξης
Όπως ορίζεται από το άρθρο 42 του νόμου 3966/11, ο/η υποψήφιος παρουσιάζεται ενώπιον της ΔΕΠΠΣ και αφού κάνει μία σύντομη αυτοπαρουσίαση, καλείται να απαντήσει σε δύο τουλάχιστον ερωτήματα που αφορούν στην τεκμηρίωση των παραπάνω κριτηρίων.
Ο συνολικός χρόνος της συνέντευξης προβλέπεται έως 15 λεπτά.

Κάθε εκπαιδευτικός που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου 3966/11 μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για δύο Π.Π.Σ. κατ’ ανώτατο όριο, με σειρά προτίμησης. Η αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο, υποβάλλεται και στις δύο σχολικές μονάδες. Το ΕΠ.Ε.Σ. κάθε σχολικής μονάδας καταρτίζει αρχικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για τη μονάδα αυτή, με αξιολογική σειρά, ύστερα από την εκτίμηση των κριτηρίων: 1) Κατάρτιση και επιστημονικό έργο και 2) Διδακτική εμπειρία- προϋπηρεσία, ο οποίος διαβιβάζεται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. μαζί με τις αιτήσεις και τους φακέλους των υποψηφίων.
Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων –Δ.Ε.Π.Π.Σ. ως όργανο διοίκησης σε εθνικό επίπεδο των Π.Π.Σ. προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για θέση διευθυντή στα παρακάτω ΠΠΣ:
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1 0611001 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση:
Άθω & Αξαρλιάν , Άγιος Γεώργιος Λάγγουρα
26226 Πάτρα

Τηλέφωνο:
2610-333287
Email:
mail@gym-peir-patras.ach.sch.gr
2 1951001 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Π.Σ.Π.Θ. (ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ) Ταχ. Διεύθυνση:
Δελμούζου 1 & Αγίας Σοφίας 51
54631 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:
2310-225697
Email:
mail@dim-peir-thess.thess.sch.gr

να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στις εν λόγω σχολικές μονάδες μέχρι την Δευτέρα 04 Φεβρουαρίου 2013, δηλώνοντας την προτίμησής τους στη σχολική μονάδα που επιθυμούν να επιλεγούν ως διευθυντές. Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων διευθυντών ανά Π.Π.Σ. θα αναρτηθεί από το κάθε ΕΠ.Ε.Σ. την Παρασκευή 08 Φεβρουαρίου 2013. Δικαίωμα ένστασης έχουν οι εκπαιδευτικοί ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. έως και την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 ύστερα από την κρίση επί των ενστάσεων και εκτίμηση του κριτηρίου της περίπτωσης 3 της αριθμ. Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012 (ΦΕΚ 2788/ΤΒ΄/15-10-2012) Υπουργικής Απόφασης καταρτίζει τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξής τους. Η επιλογή των διευθυντών γίνεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση τον τελικό αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων. Ο επιλεγείς εκπαιδευτικός τοποθετείται στη θέση του διευθυντή με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.