Pages

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

Αύξηση των ημερών των αναπληρωτών δικαστικών αντιπροσώπων από 4 σε 5 ημέρες - Τροποποίηση της αριθμ. 16744/26.4.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί καθορισμού της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1437
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 17240 (1)

Τροποποίηση της αριθμ. 16744/26.4.2012 κοινής από.
φασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
περί καθορισμού της ειδικής αποζημίωσης και των
οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων αντιπροσώ.
πων της δικαστικής αρχής κ.λπ. για τη διενέργεια των
βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 19 παρ. 10 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις
για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την απο.
κεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/
ΕΚ» (Α΄ 85) και του άρθρου 58 παρ. 10β του Ν. 4075/2012
«Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ.ΤΕΑΜ, Ασφαλιστι.
κών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία
2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 89Α΄).

β) του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημο.
σίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με
το ταυτάριθμο άρθρο του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική
Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141Α΄).

γ) του άρθρου 45 παρ. 10 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμί.
σεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α΄).

30 Απριλίου 2012


δ) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ.
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112 Α΄).

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ.
γανα» (ΦΕΚ 98Α΄)

2. Τη με αριθ. 2/56533/0022/10.10.2006 κοινή Υπουργική
απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας – Οικονομικών και
Μεταφορών – Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1772/Β΄).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο.
λογισμού, το ύψος της οποίας θα ανέλθει στο ποσό
των είκοσι τριών εκατομμυρίων ευρώ (23.000.000.00 €)
περίπου και θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του
ΥΠ.ΕΣ. (Φορέας 07/130 και ΚΑΕ 5262).
4. Τη με αριθμ. 15515/20.4.2012 απόφαση της Διεύ.
θυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών και
την καταχώριση με α/α 46975 στο Βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού
Ελέγχου περί δέσμευσης της αντίστοιχης πίστωσης.
5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη καθορισμού του
ύψους και του τρόπου καταβολής της ειδικής εκλογικής
αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των εφόρων
αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, αντιπροσώπων δικα.
στικής αρχής, γραμματέων εφορευτικών επιτροπών και
διερμηνέων της τουρκικής γλώσσας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη με αριθμ.:16744/26.4.2012 κοινή από.
φαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών «Κα.
θορισμός της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών
εξόδων των διοριζόμενων αντιπροσώπων της δικαστικής
αρχής κ.λπ. για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών
της 6ης Μαΐου 2012» (ΦΕΚ 1364/Β΄), ως εξής:

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. β του άρθρου 2 αντι.
καθίσταται ως εξής: «Για τους αναπληρωτές αντιπρο.
σώπους της δικαστικής αρχής καταβάλλεται, η ίδια
ημερήσια αποζημίωση, ίση με πέντε (5) ημέρες.
2. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5

1.α. Η ειδική εκλογική αποζημίωση καταβάλλεται μετά
τη διενέργεια της ψηφοφορίας και μέχρι τις 10.5.2012
από τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(Δ.Ο.Υ.) με εντολές πληρωμής, κατόπιν υποβολής από
τους δικαιούχους των εξής δικαιολογητικών:

Α) Έφοροι αντιπροσώπων και αντιπρόσωποι δικαστι.
κής αρχής:

αα) Πρωτότυπο έγγραφο του διορισμού τους,

ββ) Αντίγραφο απόφασης άρθρου 3 παρ. 2,

γγ) Πιστοποίηση της εφορευτικής επιτροπής για την
εκτέλεση των καθηκόντων τους ή επικυρωμένο αντί.
γραφο της απόδειξης παράδοσης του εκλογικού σάκου
στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Β) Αναπληρωτές δικαστικών αντιπροσώπων:

αα) Πρωτότυπο έγγραφο του διορισμού τους,

ββ) Αντίγραφο απόφασης άρθρου 3 παρ. 2,

γγ) Βεβαίωση του οικείου εφόρου, στην οποία ανα.
φέρεται ο αριθμός των ημερών, κατά τις οποίες είχαν
τεθεί στη διάθεσή του.

Γ) Γραμματείς εφορευτικών επιτροπών:

βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής, ή του αντι.
προσώπου της δικαστικής αρχής, με την οποία βε.
βαιώνεται η πρόσληψή τους και η εκτέλεση των κα.
θηκόντων.

Δ) Διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας:

αα) Αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου Αντιπε.
ριφερειάρχη για το διορισμό τους,

ββ) Αντίγραφο απόφασης άρθρου 3 παρ. 2,

γγ) Βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής ή του αντι.
προσώπου της δικαστικής αρχής για την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.

β. Η πληρωμή της αποζημίωσης διενεργείται από την
αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του δικαιούχου
Δ.Ο.Υ., ή σε περίπτωση μη υπόχρεων υποβολής φορο.
λογικής δήλωσης, από τη Δ.Ο.Υ. του τόπου κατοικίας
τους.

2. Σε περίπτωση προκαταβολής, η καταβολή των δι.
καιούμενων ποσών διενεργείται από τη Δημόσια Οικο.
νομική Υπηρεσία της έδρας της δικαστικής αρχής, που
διορίζει το δικαιούχο ή από τη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία της έδρας ή της διαμονής του διοριζόμενου
ως αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής ή ως αναπλη.
ρωτή αυτού ή ως διερμηνέα, με την κατάθεση από τους
δικαιούχους των εξής δικαιολογητικών:
α) Πρωτότυπο έγγραφο του διορισμού τους,

β) Αντίγραφο απόφασης άρθρου 3 παρ. 2 της πα.
ρούσας,

γ) Εξοφλητική απόδειξη στην οποία αναγράφονται
το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και η κατοικία του δι.
καιούχου.

Στην απόφαση της δικαστικής αρχής του άρθρου 2
παρ. 3 της παρούσας μνημονεύεται η Δημόσια Οικονο.
μική Υπηρεσία που θα ενεργήσει την πληρωμή.

3. Πλέον των ανωτέρω, στα δικαιολογητικά της δαπά.
νης περιλαμβάνεται, σε κάθε περίπτωση και αντίγραφο
της απόφασης του αρμοδίου για την ανάληψη της σχε.
τικής υποχρέωσης οργάνου.
4.α. Από τις 11.5.2012 η ειδική εκλογική αποζημίωση και
τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται στους δικαιούχους
με Χρηματικά Εντάλματα που εκδίδονται από τις κατά
τόπο αρμόδιες Υ.Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 45 παρ. 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄).

β.Για την πληρωμή των δαπανών αυτών υποβάλλο.
νται τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος, ανά
κατηγορία δικαιούχου, δικαιολογητικά στα Τμήματα
Διοικητικού.Οικονομικού του νομού της έδρας ή της

κατοικίας του δικαιούχου, των οικείων Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων.
γ. Τα Τμήματα Διοικητικού.Οικονομικού συμπληρώνουν
το φάκελο των δικαιολογητικών με τα ακόλουθα:

1. Αντίγραφο απόφασης ανάληψης της σχετικής υπο.
χρέωσης που εκδίδεται από τον οικείο Δευτερεύοντα
Διατάκτη,
2. Κατάσταση Πληρωμής δαπάνης σε δύο (2) αντίγρα.
φα, που συντάσσεται από το Δευτερεύοντα Διατάκτη
και περιλαμβάνει κατά στήλη: i) στοιχεία δικαιούχου
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ.), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε
μορφή ΙΒΑΝ κ.λπ., ii) δικαιούμενο ποσό, iii) κρατήσεις,
iv) παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος και v)καθαρό
πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο.
δ. Η Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εσω.
τερικών μεριμνά για τη μεταβίβαση σχετικών πιστώ.
σεων προς τους οικείους Δευτερεύοντες Διατάκτες
(Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοικητικού.Οικονομικού) με
Επιτροπικά Εντάλματα.»

3. Το άρθρο 8 καταργείται.
4. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει την 26η Απριλίου
2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 .